มาตรฐานและการควบคุมคุณภาพของ อาหารเสริมพืช ไร่เทพ
 

ประเทศไทย เป็นประเทศหนึ่งที่มีบทบาทสำคัญในการผลิตอาหารป้อนให้กับหลายประเทศทั่วโลก โดยเฉพาะการผลิตวัตถุดิบเบื้องต้น ได้แก่ พืช ผัก และผลไม้ มาอย่างช้านานแล้ว แต่เนื่องด้วยกระแสการบริโภคอาหารโลกที่เปลี่ยนไปในปัจจุบัน เรื่องคุณภาพ ที่มาของผักผลไม้ และการตระหนักถึงเรื่องการดูแลรักษาสุขภาพมากที่เพิ่มขึ้น ทำให้เกิดสินค้าเกษตรออร์แกนิค (Organic) และผักผลไม้ปลอดสารพิษมากขึ้น จะเห็นได้จาก การติดตราสินค้าหรือการแสดงตราเครื่องหมายยืนยันที่มาของสินค้าว่าปลอดสารพิษและได้มาตรฐาน เช่น เครื่องหมาย Q ขอห้องปฏิบัติการกลางแห่งประเทศไทย ซึ่งนับเป็นการสร้างความเชื่อมั่นและมาตรฐานให้กับผู้บริโภค เป็นต้น

จากเหตุผลดังกล่าว บริษัท ริชเชอร์ จำกัด จึงได้ให้ความสำคัญและสร้างมาตรฐานในการผลิตสินค้าการเกษตรให้กับคนไทย โดยการผลิต อาหารเสริมพืช ตรา “ไร่เทพ” ออกมา ให้เป็นสาร ฮิวมิค คุณภาพสูง และ ผงสาหร่ายทะเล รวมถึงสารพิเศษที่ปลอดภัย ภายใต้ห้องปฏิบัติการที่มีคุณภาพในกลุ่มบริษัทของ ไร่เทพ เท่านั้น นอกเหนือไปจากความปลอดภัยของผู้บริโภคแล้ว อาหารเสริมพืช ไร่เทพ ยังได้ตระหนักถึงความปลอดภัยอย่างสูงต่อผู้ใช้หรือเกษตรกร คือ เป็นสารที่เข้มข้นที่ได้จากวัตถุดิบธรรมชาติ ที่ผ่านขบวนการผลิตที่อุณหภูมิไม่สูงจนเกินไปทำให้สารสำคัญยังคงอยู่อย่างครบถ้วน (ไม่ผ่านการ อบ ไล่ความชื้นที่อุณหภูมิสูง แต่ใช้การไล่ความชื้นด้วยอุณหภูมิไม่เกิน 45±5 ⁰C)

ด้วยมาตรฐานที่น่าเชื่อถือ อาหารเสริมพืช ไร่เทพ ได้มีการส่งตัวอย่างผลิตภัณฑ์ เข้าตรวจกับ ห้องปฎิบัติการกลาง (ประเทศไทย) (Central Lab Thailand) อย่างสม่ำเสมอ เช่น การตรวจมาตฐานสาร Humic Acid ตามใบเลขที่ TRBK61/02353 ด้วยวิธีทดสอบอ้างอิงตามมาตรฐานสากล (Manual on Organic Fertilizer Analysis, APSRDO, DOA:4/2551) โดยผลที่ออกมาพบว่า มีค่า Humic Acid มากกว่า 70% (Sample No.BK61/00982-001) เป็นต้น และยังได้ทำการทดสอบสารพิษปลอมปนในตัวอย่างสินค้า (ทดสอบความเป็นพิษ) ได้แก่ สารในกลุ่ม Arsenic (As), Cadmium (Cd), Chromium (Cr), Lead (Pb) and Mercury (Hg) ซึ่งผลที่ได้อยู่ในเกณฑ์ปกติปลอดภัยจากสารพิษดังกล่าวข้างต้น ทำให้เชื่อมั่นได้ว่า อาหารเสริมพืช ตรา “ไร่เทพ” มีความปลอดภัย และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและผู้ใช้อย่างสูง

 
อาหารเสริมพืช ไร่เทพ 

ได้มีการควบคุมคุณภาพสารอาหาร สูตรส่วนผสม และสารตั้งต้นตลอดจนแหล่งที่มาของวัตถุดิบที่นำมาเป็นส่วนประกอบใน อาหารเสริมพืช ไร่เทพ

เพื่อความมั่นใจในความปลอดภัย ของผู้ใช้ อาหารเสริมพืช ไร่เทพ รวมไปถึงสิ่งแวดล้อม บริษัท ริชเชอร์ จำกัด ยังได้นำ อาหารเสริมพืช ไร่เทพ ส่งเข้าห้องปฎิบัติการเพื่อตรวจสอบ หาธาตุอาหารที่เป็นส่วนผสมที่สำคัญ
โดยใช้เครื่องกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอน (electron microscope) เกิดจากการ คิดค้นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการมองเห็นวัตถุให้ดีกว่ากล้องจุลทรรศน์แบบแสง กล่าวคือ กล้องชนิดนี้สามารถแยกแยะรายละเอียดของภาพได้มากกว่าเดิม โดยใช้ อิเล็กตรอนที่มีความยาวคลื่นสั้นกว่าคลื่นแสง และใช้เลนส์สนามแม่เหล็กไฟฟ้าแทน เลนส์กระจก รวมถึงมีอุปกรณ์ตรวจจับสัญญาณอิเล็กตรอนที่เกิดจากอันตรกิริยาของ ลําอิเล็กตรอนกับวัตถุ จากนั้นจึงใช้อุปกรณ์แปลงสัญญาณอิเล็กตรอนเป็นภาพแสดง บนจอรับภาพ ผลที่ได้คือ ภาพของวัตถุที่กําลังขยายสูง และสามารถแยกแยะราย ละเอียดของภาพได้ถึง 100 นาโนเมตร กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบสแกนนิง (Scanning Electron Microscope, SEM) ใช้ศึกษารายละเอียดของโครงสร้างภายนอกหรือผิวของตัวอย่าง ภาพที่ได้จาก กล้อง SEM เป็นภาพเสมือน 3 มิติที่มีระยะชัดลึกสูง ทำให้สามารถระบุลักษณะของ พื้นผิวของชิ้นงานได้อย่างชัดเจน

อาหารเสริมพืช ไร่เทพ เป็นสารที่สกัดและสังเคราะห์รวมทั้งปรับปรุงคุณสมบัติที่มีความเฉพาะโดยได้ผ่านการวิจัยและพัฒนา โดยฝ่ายวิจัยและพัฒนาของ บริษัทไร่เทพ เองทำให้สินค้าที่ได้มีความน่าเชื่อถือและเหมาะสมกับสภาพอากาศ และพืชของประเทศในแถบ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้

โดยส่วนผสมหลักของ อาหารเสริมพืช ไร่เทพ นั้น ได้มีการนำเอาวัตถุดิบจากธรรมชาตินำมาผ่านขบวนการทางวิทยาศาสตร์ ทั้งการผลิตและการวิเคราะห์ผล ให้ อาหารเสริมพืช ไร่เทพ ออกมาตอบโจทย์มากที่สุด โดยล่าสุด บริษัท ได้ทำการวิจัยโครงสร้างของสาร ด้วยเครื่องมือขั้นสูง ที่มีชื่อว่า Energy Dispersive X-ray หรือที่เรียกว่า EDS โดยเป็นการตรวจสอบองค์ประกอบของไร่เทพ ด้วยเทคนิคระดับอะตอม ซึ่งพบว่าไร่เทพประกอบไปด้วย

  •  C ธาตุ คาร์บอน เป็นองค์ประกอบสูงถึง 67.93%
  • O ธาตุ ออกซิเจน 25.83%

ซึ่งธาตุคาร์บอนและออกซิเจนนี้บ่งบอกถึง ความเป็นอินทรีย์วัตถุของวัตถุดิบ ซึ่งปลอดภัยกับเกษตรกร  นอกจากนี้ ไร่เทพยังได้นำเครื่อง SEM หรือ Scanning Electron Microscope ซึ่งเป็นกล้องจุลทรรศน์ที่ใช้ลำแสงอิเล็กตรอนในการถ่ายภาพ เพื่อดูพื้นผิวและลักษณะโครงสร้างของวัตถุดิบ เพื่อเป็นการตรวจสอบคุณภาพให้อาหารเสริมพืช ไร่เทพ มีคุณสมบัติที่ดีเหมือนกันในทุกซอง 

 

Insert content here…

  ภาพที่ 1 ไร่เทพที่กำลังขยาย 500 เท่า                 

 ภาพที่ 2 แสดงอนุภาคบนพื้นผิวของ
ไร่เทพ
ที่กำลังขยาย 5000 เท่า

 
 โดยภาพที่ได้แสดงถึงการละลายตัวของ สารหลังละลายในน้ำ พบว่ามีคุณสมบัติ ละลายตัวได้ดีและเป็นไปตามงานวิจัยระดับนานาชาติ ของ Devies และคณะ จาก International Humic Consortium for Carbon Sequestration  แสดงให้เห็นว่า ไร่เทพเป็นสินค้าที่มีคุณภาพในระดับสากล  

งานวิจัยของต่างประเทศ
 
 

 
 
ข้อมูลอ้างอิง
Devies และคณะจาก International Humic Consortium for Cabon Sequuestration
อ้างอิง ที่มา Nanotechnology : A Maker’s Course,Duke University