ชนิดพืช ลักษณะพืช อัตราการใช้ ขนาดพื้นที่

นาข้าว

 

• พร้อมยาคุมฆ่า (ช่วง 7-10วัน)
• ช่วงข้าวเริ่มแตกกอ (15-20 วัน)
• ช่วงข้าวอายุ (35-40 วัน)
1. กรณีให้พร้อมปล่อยน้ำเข้านา: 25 -40 cc ผสมน้ำ 4 -5 ลิตร*
2. กรณีฉีดพ่นลงพื้นดิน: 40 cc ผสมน้ำ 50 ลิตร
3. กรณีฉีดพ่นให้พืช: 10-20 cc ผสมน้ำ 200 ลิตร ใช้ร่วมกับสารเคมีได้ทุกชนิด** **1 ไร่
(1600 ตารางเมตร)
3.ฉีดพ่น ทุก 14 วัน หรือ 2 ครั้งต่อเดือน
**ไม่ควรใช้เกินขนาด

****การฉีดพ่น สารปรับโครงสร้างดิน ดินเทพ
กรณีใช้กับนาข้าว อย่างละเอียด

1. ช่วงย่อยสลายตอซัง เตรียมพื้นที่ก่อนปลูก ใช้ดินเทพ อัตราการใช้ 500 ml (1 ขวด) ต่อพื้นที่ 10 ไร่
( ผสม ดินเทพ 50 -80cc ต่อน้ำ 25-30 ลิตร ฉีดพ่นลงดิน : 1 ถัง พ่นให้ได้ 1 ไร่)
2. ฉีดพ่นพร้อมยาคุมฆ่าหญ้า 40-50 cc ต่อน้ำ 25-30 ลิตร ผสมยาคุมฆ่า ฉีดพ่นลงดิน
3. ช่วงระยะต้นกล้า (เริ่มตั้งแต่ต้นงอก จนมีใบเลี้ยง 4-6 ใบ) ผสมดินเทพ พร้อม สารเคมีอื่นๆ ในอัตราส่วน
10-20 cc ต่อน้ำ 200 ลิตร ดินเทพ จะทำหน้าที่เป็นสารเพิ่มประสิทธิภาพ (คล้ายสารจับใบ)
4. ช่วงต้นอายุประมาณ 30-50 วัน ผสมดินเทพ 20-30 cc ต่อน้ำ 200 ลิตร พร้อมไร่เทพ หรือ สารอื่นๆ ได้
ตามปกติ
5. ช่วงการเจริญเติบโตทางเมล็ด คือ ข้าวเริ่ม สร้างเมล็ด และช่วง ข้าวโตเต็มวัย รอเก็บเกี่ยว อัตราการใช้ ผสม
ดินเทพ 20-30 cc ต่อน้ำ 200 ลิตร
การฉีดพ่น ทางดิน ผ่านเครื่องพ่น แบบสะพายหลัง ขนาดถังละ 20-25 ลิตร สามารถฉีดพ่นได้ 1 ไร่
วิธีการใช้และคำแนะนำนี้ อ้างอิงตาม บทความเรื่อง Soil wetting agents for water repellent soils จาก Department of Primary Industries and Regional Development’s Agriculture and Food division is committed to growing and protecting WA’s agriculture and food sector. โดยการทดลองใช้ความเข้มข้นที่ 0.5 litres
ประมาณ 500 ml ต่อ 6-10ไร่

 

ไม้ยืนต้น และไม้ผล ที่มีขนาดใหญ่เช่น มะม่วง ส้ม เงาะ ลำไย ลิ้นจี่ ลองกอง มะนาว ต้นมีขนาดเล็ก

(ปลูกไม่นาน เพิ่งแตกใบ)

• ก่อนระยะติดดอก
• ระยะติดผล (ผลเท่าหัวไม้ขีดไฟ)
• ระยะหลังติดผล (ผลมีขนาดเต็มที่แล้ว)
1. กรณีฉีดพ่นลงพื้นดิน: 40 cc ผสมน้ำ 50 ลิตร *
2.กรณีฉีดพ่นให้พืช: 20-30 cc ผสมน้ำ 200 ลิตร ใช้ร่วมกับสารเคมีได้ทุกชนิด *1 ไร่
(1600 ตารางเมตร)
3.ฉีดพ่น ทุก 14 วัน หรือ 2 ครั้งต่อเดือน

พืชผัก ผักกินใบ เช่น คะน้า กวางตุ้ง พริก หอม กระเทียม ผักชี กระเจี๊ยบ มะเขือ ช่วงต้นกล้า

(พืชอ่อน ใบเลี้ยงยังน้อย)

• ช่วงเจริญเติบโต (ผ่านระยะต้นอ่อน ต้นกล้ามาแล้ว)
1. กรณีฉีดพ่นลงพื้นดิน: 40 cc ผสมน้ำ 50 ลิตร *
2. กรณีฉีดพ่น: 10-30 cc ผสมน้ำ 200 ลิตร ใช้ร่วมกับสารเคมีได้ทุกชนิด** *1 ไร่
(1600 ตารางเมตร)
3.ฉีดพ่น ทุก 14 วัน หรือ 2 ครั้งต่อเดือน
**พืชต้นอ่อน ใช้ 10 cc และไม่พ่นจี้ที่ใบ

พืชล้มลุก ผักตระกูลเถาเลื้อย (ต้นพืช แผ่กว้างไปกับพื้นดิน หรือเลื้อยไปกับ ไม้ค้ำจุน) เช่น แตงกวา แตงโม ถั่วฝักยาว มะเขือเทศ ช่วงต้นกล้า

(พืชอ่อน ใบเลี้ยงน้อย ลำต้นยังไม่แข็งหรือยังไม่เขียวแก่)

• ช่วงเจริญเติบโต (ผ่านระยะต้นอ่อน ต้นกล้ามาแล้ว)
1. กรณีฉีดพ่นลงพื้นดิน: 40 cc ผสมน้ำ 60 ลิตร *
2. กรณีฉีดพ่น: 10-20 cc ผสมน้ำ 200 ลิตร ใช้ร่วมกับสารเคมีได้ทุกชนิด** *1 ไร่
(1600 ตารางเมตร)
3.ฉีดพ่น ทุก 14 วัน หรือ 2 ครั้งต่อเดือน
**พืชต้นอ่อน ใช้ 10 cc และไม่พ่นจี้ที่ใบ

อ้อย ข้าวโพด ยางพารา ปาล์ม ช่วงต้นกล้า

(พืชอ่อน ใบเลี้ยงยังน้อย)

• ช่วงเจริญเติบโต (ผ่านระยะต้นอ่อน ต้นกล้ามาแล้ว)
1. กรณีฉีดพ่นลงพื้นดิน: 40 cc ผสมน้ำ 50 ลิตร *
2. กรณีฉีดพ่น: 20-30 cc ผสมน้ำ 200 ลิตร ใช้ร่วมกับสารเคมีได้ทุกชนิด** *1 ไร่
(1600 ตารางเมตร)
3.ฉีดพ่น ทุก 14 วัน หรือ 2 ครั้งต่อเดือน
**พืชต้นอ่อน ใช้ 10 cc และไม่พ่นจี้ที่ใบ

ไม้ดอก ไม้ประดับ ดาวเรือง มะลิ กุหลาบ เป็นต้น ช่วงต้นกล้า

(พืชอ่อน ใบเลี้ยงยังน้อย)

• ช่วงเจริญเติบโต (ผ่านระยะต้นอ่อน ต้นกล้ามาแล้ว)
1. กรณีฉีดพ่นลงพื้นดิน: 40 cc ผสมน้ำ 60 ลิตร *
2. กรณีฉีดพ่น: 10-20 cc ผสมน้ำ 200 ลิตร ใช้ร่วมกับสารเคมีได้ทุกชนิด** *1 ไร่
(1600 ตารางเมตร)
3.ฉีดพ่น ทุก 14 วัน หรือ 2 ครั้งต่อเดือน
**พืชต้นอ่อน ใช้ 10 cc และไม่พ่นจี้ที่ใบ

พืชตระกูลเก็บอาหารที่ราก หรือพืชที่ใช้สารอาหารในการเลี้ยงระบบราก เช่น มันสำปะหลัง หัวไชเท้า หน่อไม้ฝรั่ง มันชนิดต่างๆ ช่วงต้นกล้า

(พืชอ่อน ใบเลี้ยงยังน้อย)

• ช่วงเจริญเติบโต (ผ่านระยะต้นอ่อน ต้นกล้ามาแล้ว)
1. กรณีฉีดพ่นลงพื้นดิน: 40 cc ผสมน้ำ 50 ลิตร *
2. กรณีฉีดพ่น: 20-30 cc ผสมน้ำ 200 ลิตร ใช้ร่วมกับสารเคมีได้ทุกชนิด** *1 ไร่
(1600 ตารางเมตร)
3.ฉีดพ่น ทุก 14 วัน หรือ 2 ครั้งต่อเดือน
**พืชต้นอ่อน ใช้ 10 cc และไม่พ่นจี้ที่ใบ

 

หมายเหตุ

1.ไม่ควรใช้เกินขนาดที่แนะนำ
2.ในพืชต้นอ่อนควรใช้ 10 ซีซี.ต่อน้ำ 200 ลิตร และไม่ควรฉีดจี้ที่ใบ
3.สามารใช้ร่วมกับสารเคมีอื่นๆ ได้ทุกชนิด
*** กรณีฉีดพ่นลงดิน หมายถึง ใช้กับดินก่อนปลูกพืช ดินเตรียมแปลง ต้องเป็นพื้นดินเปล่าเท่านั้น ควรใช้อัตราส่วน 40 cc ผสมน้ำ 50 ลิตร (มีวัชพืชได้ แต่ต้องไม่มีพืชที่เราต้องการปลูก เช่น ผัก
*** กรณีฉีดพ่นโดยมีพืชแล้ว เช่น แปลงผัก แปลงดอกไม้ ควรใช้อัตราส่วน 20-30 cc ผสมน้ำ 200 ลิตร เท่านั้น

ชนิดพืช วิธีใช้ อัตราการใช้สำหรับ 1 ไร่ ทุก 14 วัน
-ข้าว ให้พร้อมปล่อยน้ำเข้านาหรือยาคุมฆ่า 25 -40 ซีซี. ผสมน้ำ 4 -5 ลิตร
ฉีดพ่นลงดิน (เตรียมแปลง) 40 ซีซี. ผสมน้ำ 50 ลิตร
ฉีดพ่นทางใบ 10-20 ซีซี. ผสมน้ำ 200
-ไม้ยืนต้น ไม้ผล อ้อย ข้าวโพด ยางพารา ปาล์ม ไม้ดอก ไม้ประดับ พืชตระกูลหัว ฉีดพ่นลงดิน 40 ซีซี. ผสมน้ำ 50 ลิตร
ฉีดพ่นทางใบ 20-30 ซีซี. ผสมน้ำ 200 ลิตร
-ผักกินใบ พืชล้มลุก
-ผักตระกูลเถาเลื้อย ฉีดพ่นลงดิน 40 ซีซี. ผสมน้ำ 50 ลิตร
ฉีดพ่นทางใบ 10-30 ซีซี. ผสมน้ำ 200 ลิตร