ไร่ข้าวโพด คุณอัมภรณ์ เพชรหงส์  ที่จังหวัดนครสวรรค์

ใช้ไร่เทพ เก็บเกี่ยวข้าวโพดได้ไร่ละ 4 ตัน