ประกาศผลรางวัล “ซองเขียวเหนี่ยวทรัพย์” ลุ้นโชคส่งท้ายปี 2564 กับไร่เทพ

รางวัลที่ 1 รถจักรยานยนต์ HONDA รุ่น เวฟ110i  จำนวน 3 รางวัล

1 กรกานต์ ใหม่จันดี ฉะเชิงเทรา
2 ประเสริฐ พุ่มพฤกษา ลพบุรี
3 สุดใจ ปัญญามี นครสวรรค์

รางวัลที่ 2 ทองคำแท่งหนัก 1 สลึง จำนวน 10 รางวัล

1 อำภาพร มีทรัพย์ อุบลราชธานี
2 ณัฐชนน อนุรักษ์ตกูล ลพบุรี
3 สุรพล กันทะทรง ลำพูน
4 คำพันธ์ วรรณกิจ ศรีสะเกษ
5 วัน แช่จันทร์ กำแพงเพชร
6 นารีรัตน์ สถาพรชัยวรกุล ชลบุรี
7 ฮัลวา ทะวีพูล ตราด
8 อินสม สูนคำ เชียงใหม่
9 บัวผัน อ้นน่วม สุโขทัย
10 สมใจ โตยิ่ง กำแพงเพชร

รางวัลที่ 3 โทรศัพท์มือถือ ยี่ห้อซัมซุง รุ่น A02 จำนวน 10 รางวัล

1 ธนากร ด้วงมั่ง พิษณุโลก
2 สุพัฒน์ ปัญญาวง เชียงใหม่
3 ประชุม เหมะ อุทัยธานี
4 อนนท์ สอนเถื่อน ชัยนาท
5 นภา กุ้งทอง สุพรรณบุรี
6 แววตา คุ้มขัง นครสวรรค์
7 วิชัย วงษ์ทอง ลพบุรี
8 สำรวย ยอดศิลป์ นครสวรรค์
9 ศิริลักษณ์ วิมลพัก ตราด
10 สมหมาย กิจขุนทด กำแพงเพชร

รางวัลที่ 4 อาหารเสริมพืชตราไร่เทพ จำนวน 100 รางวัล

1 ศุภโชติ เทียมสกุล นครนายก
2 ถาวร โสภากิติบูรณ์ กรุงเทพมหานคร
3 จำเนียร หอมเกษร ปทุมธานี
4 สำรวย สระเกตุ พิษณุโลก
5 สายหยุด พงพุฒ พระนครศรีอยุธยา
6 นิคม เชิงคีรี สุโขทัย
7 นภดล พันปี สระบุรี
8 สาวีดี สะศรี ฉะเชิงเทรา
9 หอม เทพฉาย สุโขทัย
10 บุญทรง กันทา เชียงใหม่
11 ชม สังข์วงษ์ สุโขทัย
12 สมศักดิ์ ลานทอง สระบุรี
13 สมใจ สุขเกษม พระนครศรีอยุธยา
14 สุวรรณ เข็มทอง จันทบุรี
15 ขจร เสนาะพล ระยอง
16 ณิชาพัชญ์ เล็กเจริญ กาญจนบุรี
17 จันทร์ธิพล ภูฆัง สุพรรณบุรี
18 ปวัด เกตุกาญจนานุช พิจิตร
19 บุญมา กันหา กำแพงเพชร
20 สมนึก คงเจริญ พิจิตร
21 ทองดี พันธ์ศรี ศรีสะเกษ
22 พรสวรรค์ ไกรวิชัย นครสวรรค์
23 ปรีชา หมวดอยู่ กำแพงเพชร
24 สุวนันท์ ตองอ่อน สุโขทัย
25 ไหล ใจใส ตาก
26 วิฑูรย์ บุญยัง พิจิตร
27 บุญช่วย แสงปุย ลพบุรี
28 ลออ เกิดสอน นครสวรรค์
29 สมนึก สิทธิศักดิ์ สระบุรี
30 สุไลมาน ยูซบ ฉะเชิงเทรา
31 สังเวียน แย้มทรัพย์ สระบุรี
32 จิตร คงนาค สุราษฎร์ธานี
33 บุญเลิศ ภู่สายทอง ลพบุรี
34 อำนวย อินตื้อ เชียงใหม่
35 เกรียงไกร ประทุมมัง หนองคาย
36 รามเทพ งามเมืองปัก นครราชสีมา
37 อมร ตันสุวรรณ์ ฉะเชิงเทรา
38 ไพโรจน์ ลาภถาวร นครนายก
39 วาสินี พิกุลเงิน นครนายก
40 สุกัญญา แสนสุข พิษณุโลก
41 ณภัทร สามเพชรเจริญ พิจิตร
42 พิมานมาศ คำแหง พระนครศรีอยุธยา
43 สนธนา แสนสุข พิษณุโลก
44 อันธิกา จีนสุกแสง สุพรรณบุรี
45 สมัย ธนภูติพันธ์ กาญจนบุรี
46 ประวิทย์ โชติศรี นครสวรรค์
47 สมศรี ชุมแสง สงขลา
48 อุทุมพร โชคใจรัก สุพรรณบุรี
49 วิถี ทวีผล ตราด
50 ผ่องศรี พันธุ สุพรรณบุรี
51 ฉลอง ศรีเอี่ยม สุพรรณบุรี
52 เทวี กิ่งไทร นครสวรรค์
53 สมคิด ทองสิงห์ เพชรบูรณ์
54 อมร เจริญรุ่งเรือง ฉะเชิงเทรา
55 สมบัติ ภู่สละ ปทุมธานี
56 ปราณี วันดี เชียงใหม่
57 สวัสดิ์ เนียมกร นครสวรรค์
58 ณัฐรดา ภูฆัง สุพรรณบุรี
59 พิชัย พงษ์ประเสริฐ ยโสธร
60 ช่วย สุขสะบาย เพชรบุรี
61 สมพงศ์ โซเซ็ง ราชบุรี
62 สุทัศ อิ่มเอิบ ปราจีนบุรี
63 จันทร์จิรา แสนสงคราม นครสวรรค์
64 บำรุง วงษ์บุญรอด นครสวรรค์
65 ธงชัย ไหลสกุล นครสวรรค์
66 ประนอม แจ่มเกตุ อ่างทอง
67 สมนึก มาอยู่ สิงห์บุรี
68 ชำนาญ ภูฆัง สุพรรณบุรี
69 ณิชภัทร รัศมี อุทัยธานี
70 มนต์ บางกระบือ ลพบุรี
71 วิมล ใจสำริด นครสวรรค์
72 สุชาติ วงค์อินทร์ ฉะเชิงเทรา
73 สุวรรณา รักการ นครนายก
74 ไพฑูรย์ นันทวิสิทธิ ฉะเชิงเทรา
75 จันทร์ จวงจันทร์ กำแพงเพชร
76 ชูชาติ แตงโชภา สุพรรณบุรี
77 ดำเนิน นาควัน นครสวรรค์
78 อโนชา บุบผาชื่น ตราด
79 ทวี สุทิน นครศรีธรรมราช
80 ไพบูลย์ ชัยสิทธิ์ ลำพูน
81 อดินันท์ ตรียัง พระนครศรีอยุธยา
82 ทวิช เสริมวิฑูรย์ ตรัง
83 สนาม โพเทพ กำแพงเพชร
84 ศิริพร สอนสำโรง สระแก้ว
85 พงศ์ภรณ์ แซ่ลี้ ราชบุรี
86 ธารา สุมานิต พระนครศรีอยุธยา
87 สมทรง กลัดอิ่ม พิจิตร
88 สุชาดา พันธ์มณี นครสวรรค์
89 นภา ศรีสุข ฉะเชิงเทรา
90 ศิรินญา อินทสอน พระนครศรีอยุธยา
91 จำเนียร ศรีวิเชียร สุพรรณบุรี
92 สำราญ แสนสุข พิษณุโลก
93 วนิดา ทิพย์ยอแล๊ะ เพชรบุรี
94 เก่ง บึงกาฬ
95 ชูชาติ ภักดี เพชรบูรณ์
96 นาม เอียะรัมย์ บุรีรัมย์
97 เช้า วัตถุศิลป์ ชัยนาท
98 รำเพย วงษ์บุญรอด นครสวรรค์
99 เจริญ ทองสุขระวิโรจน์ ตาก
100 สศิธร บุญฉิม อุตรดิตถ์

รางวัลที่ 5  Gift Voucher 77 รางวัล

1 อุดม ขำแก้ว พัทลุง
2 บัวขาว ศรีวิเชียร สุพรรณบุรี
3 ศตพร บุญหนา ฉะเชิงเทรา
4 เหรียญ ฉิมสุข นครสวรรค์
5 ลำพู คนคง ลพบุรี
6 นุซเราะห์ พงษ์วิมาณ ตราด
7 เพ็ญ แจ้งสวะ ลำปาง
8 เรไร มาลัยทอง พระนครศรีอยุธยา
9 สำเภา จันทร์ฤทธิ์ กำแพงเพชร
10 สำราญ ชัยปัญญา เชียงราย
11 ณัฐวดี พันธุ์ลำเจียก อ่างทอง
12 วิลาศ ตุ้ยกาศ ลำพูน
13 มณีรัตน์ พรหมมุสิก ชุมพร
14 รัติกาล สินธ์ศิริกุล เชียงใหม่
15 ยม จาดทอง นครสวรรค์
16 ละม่อม สุขขำ ราชบุรี
17 ณรงค์ หมื่นเจริญ อุตรดิตถ์
18 วัชราภรณ์ พูลผล สุโขทัย
19 ยุพาวรรณ ใจดี สมุทรสาคร
20 ราตรี คำสร้อย ราชบุรี
21 สมคิด กิ่งไทร นครสวรรค์
22 อิทธิกร เทาตัน ราชบุรี
23 นงนุช ช่อพฤกษา กำแพงเพชร
24 จินตนา สุมานิต พระนครศรีอยุธยา
25 สนั่น เรื่องขำ กำแพงเพชร
26 สุรีรัตน์ มณีกาศ แพร่
27 ชลิดา ชลไมตรี ราชบุรี
28 ประภาศ อยู่คำ พระนครศรีอยุธยา
29 อภิศักดิ์ เตยพรมทอง ราชบุรี
30 ประทีป มุขทั่ง พิษณุโลก
31 จันทนา เขียวสุกร สุโขทัย
32 วิเชียร ใจซื่อ ลำพูน
33 บุญเหลือ หวานฉ่ำ สุพรรณบุรี
34 สำราญ บุญมา อุทัยธานี
35 สมหมาย แสงปุย ลพบุรี
36 ธนวัฒน์ ใจสำริด นครสวรรค์
37 ชวน โพธิ์พฤกษ์ กำแพงเพชร
38 ถุงเงิน ดอนทอง กำแพงเพชร
39 ลำจวน เงินมาก ชัยนาท
40 สายสร้อย เชยชื่น นครนายก
41 สุจิตร์ มณีกาศ แพร่
42 สมโภชน์ พัดชื่น กาญจนบุรี
43 ปาณิศ ทองนาค พิษณุโลก
44 สมคิด วัฒนะ เพชรบูรณ์
45 อุดม สูงสุมาลย์ อุบลราชธานี
46 สมคิด โสภา พิจิตร
47 นพ ทองพูล สิงห์บุรี
48 วิโรจน์ คำมี พิจิตร
49 บุญนะ เหลืองสุดใจ ลพบุรี
50 ไพฑรูย์ อัตพวณิช ราชบุรี
51 เสรี ปัทมโรจน์ อ่างทอง
52 สมคิด กล้ากระโทก นครราชสีมา
53 อัมพร วินิจฉัย จันทบุรี
54 ชูชีพ คำศิลป์ เพชรบุรี
55 ทวี ศรีนาค นครนายก
56 จำรัส จันทกี เชียงใหม่
57 สมควน ชื่นสุขพันธ์ สุพรรณบุรี
58 ประสิน โสมขุนทอง ชุมพร
59 สมนึก เล่รักษาวัน บึงกาฬ
60 ประนอม เชิดฉาย สุโขทัย
61 กาญจนา สุดปัญญา ระยอง
62 ขนบ แก้วเรือง สุพรรณบุรี
63 นพดล หมวกโตนด สุโขทัย
64 ลออรัตน์ เลี้ยงชีพชอบ ลพบุรี
65 ทัยอุเทน บุญหนา ฉะเชิงเทรา
66 มุกดา ศรีบุญเพ็ง สุพรรณบุรี
67 ยอด ดิษฐสอน นครสวรรค์
68 ทอง สายประทุม พิษณุโลก
69 สำราญ ชัยวงศ์ สระแก้ว
70 จันทร์จิรา คำสะอาด เพชรบูรณ์
71 สำเนียง สุขหร่อง พิจิตร
72 ธรรมสาร พันธ์แน่น ลพบุรี
73 น้ำฝน ท่าผง ชุมพร
74 กษิดิศ ศิริเมฆา บุรีรัมย์
75 ยุพิน เสียมสกุล สระบุรี
76 อนุธิดา ฉายาพัฒน์ หนองบัวลำภู
77 สุวรรณ ชาวใต้ สุโขทัย

เกณฑ์การตัดสินและการแจกจ่ายสิ่งของรางวัล

  1. ผู้โชคดีได้รับรางวัลทั้งที่มีภูมิลำเนาในกรุงเทพมหานคร และต่างจังหวัดต้องมารับรางวัลด้วยตนเอง หรือมอบอำนาจให้ผู้แทนมารับ โดยนำบัตรประจำตัวประชาชน ทะเบียนบ้าน พร้อมสำเนา 1 ชุด (กรณีมอบอำนาจให้ผู้แทนมารับจะต้องเตรียมหนังสือมอบอำนาจ และสำเนาบัตรประชาชนของผู้แทนมาด้วย) ในกรณีผู้ที่ได้รับรางวัลอายุต่ำกว่า 15 ปี ให้บิดามารดา นำสูติบัตรมาแสดงตน สำเนาบัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบ้านของบิดามารดา เป็นหลักฐานในการขอรับรางวัลด้วยตนเอง
  2. ผู้ร่วมรายการและผู้โชคดีที่ได้รับรางวัล ต้องมีสัญชาติไทย และมีภูมิลำเนาในประเทศไทย
  3. ของรางวัลไม่สามารถโอนสิทธิ์ให้ผู้อื่นได้
  4. ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลมีมูลค่าเกิน 1,000 บาท จะต้องชำระภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5% ของมูลค่าของรางวัล (มูลค่าของรางวัลอ้างอิง ณ วันที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561) ตามคำสั่งกรมสรรพากร ที่ ทป. 101/2544
  5. ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข วิธีการและของรางวัลโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  6. ผู้ได้รับรางวัลยินยอมให้มีการถ่ายทำเพื่อประชาสัมพันธ์แคมเปญในสื่อต่างๆ โดยภาพถ่ายของผู้ที่ได้รับรางวัลถือเป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัทฯ และสามารถนำไปใช้เผยแพร่ เพื่อการประชาสัมพันธ์รายการของบริษัทฯได้ โดยผู้ได้รับรางวัลจะไม่เรียกร้องค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น
  7. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์พนักงานและครอบครัวของบริษัท ริชเชอร์ จำกัด คณะกรรมการดำเนินการรายการ และบุคคลหรือองค์กรที่เกี่ยวข้องกับการจัดรายการนี้ พร้อมครอบครัว ไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมรายการ
  8. ในการจับซองไร่เทพหากปรากฏชื่อผู้โชคดีแล้วจะต้องรับรางวัลตามที่กำหนดไว้ รางวัลที่ได้รับไม่สามารถเปลี่ยนทอนหรือเบิกถอนเป็นเงินสด หรือของรางวัลอื่นได้ รวมทั้งไม่มีการจ่ายเงินเป็นส่วนประกอบแต่อย่างใด สถานที่รับรางวัล บริษัท ริชเชอร์ จำกัด บริษัทจะรวบรวมซองไร่เทพทั้งหมดมาจับรางวัล โดยจะโยนขึ้นบนอากาศ และเชิญผู้ทรงคุณวุฒิที่น่าเชื่อถือ แขกผู้มีเกียรติ จับชิ้นส่วนต่อหน้าคณะกรรมการและสักขีพยานเพื่อให้ได้รับรางวัลตามที่กำหนดไว้ พร้อมทั้งอ่านรายชื่อผู้โชคดีทันทีเพื่อให้ทุกๆ ท่านที่มาร่วมงานทราบโดยทั่วกัน ประกาศหมายเลขโทรศัพท์ผู้โชคดีที่ Line : ไร่เทพอาหารเสริมพืช, Facebook : ไร่เทพอาหารเสริมพืชผักผลไม้, Website : www.raithep.com, ช่องลั่นทุ่งทีวี 96 และช่องทางโซเชียลมีเดียอื่นๆ ของบริษัท ทั้งนี้บริษัทฯ จะเป็นผู้ติดต่อผู้โชคดีตามหมายเลขโทรศัพท์ที่ระบุไว้หลังจากมีการจับรางวัล
  1. ผู้ร่วมรายการถือว่ายอมรับกฎ กติกา และข้อกำหนดสำหรับการเข้าร่วมรายการนี้เรียบร้อยแล้ว
  2. คำตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นเด็ดขาดและสิ้นสุด