บริษัทยังคงยึดมั่นและตั้งใจ ตามปณิธานที่อยากเห็นเกษตรกรมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

มีรายได้ที่มากขึ้น มีผลผลิตที่เพิ่มขึ้น มีความปลอดภัยทั้งต่อผู้ใช้และผู้บริโภค และมีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาผลิตภัณฑ์ตราไร่เทพที่มีคุณภาพ ปลอดภัย

และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อเกษตรกรและสิ่งแวดล้อม

 

รวมถึงต้องการสร้างสังคมที่ดีเพื่อให้ทุกคนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น มีคุณภาพชีวิตที่ดี มอบสิ่งที่ดีกลับคืนสู่สังคม

ผ่านโครงการ “ไร่เทพปันน้ำใจ”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *