ดินเทพ

สารอาหารสำหรับจุลินทรีย์ในดิน ช่วยในการปรับโครงสร้างดิน

ช่วยให้ดินฟู ร่วนซุย ปลอดภัย ไม่ทิ้งสารตกค้าง

ดินเทพ

ผลิตจากสารประกอบอินทรีย์สกัดเข้มข้นที่มีน้ำหนักโมเลกุลต่ำ (ขนาดโมเลกุล 500-1200 นาโนเมตร) มีส่วนช่วยในการเพิ่มปริมาณจุลินทรีย์ที่ดีในดิน จึงส่งผลต่อการปรับโครงสร้างของดิน ช่วยย่อยสลายอินทรีย์วัตถุในดินให้มีประสิทธิภาพดีขึ้นส่งผลต่อการเพิ่มธาตุอาหาร และสัดส่วนออกซิเจนในโครงสร้างดิน นอกจากนี้ ยังมีส่วนช่วยลดสภาพความเป็นกรดของดิน เนื่องจากการใช้สารเคมี อีกทั้งยังมีส่วนประกอบของ สายโมเลกุลที่ช่วยให้อินทรีย์วัตถุ ปุ๋ย และ ธาตุอาหาร ซึมเข้าสู่ดิน ได้มากและลึกกว่าปกติ

ดินเทพ

.ผลิตจากวัตถุดิบที่ย่อยสลายได้ทางชีวภาพ และได้มาจากพืช (Biodegradable and plant-derived from sugars) และ อินทรียวัตถุสกัดเข้มข้น ทำให้ปลอดภัยต่อ ดินและสิ่งแวดล้อม โดยมีงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์รองรับ Journal of Soil Science and Plant Nutrition, 2013, 13(3) และ Soil Science Society of America Journal, 2012, 17

คุณสมบัติและส่วนประกอบของดินเทพ

 1. ช่วยดินฟู ร่วนซุย ปลอดภัยไม่ทิ้งสารตกค้าง

 2. ผลิตจากวัตถุดิบที่ปลอดภัยต่อดิน และมนุษย์ มีความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และสามารถใช้ซ้ำโดยไม่ทำลายดิน มีงานวิจัย และคำนึงถึงผลกระทบต่อดินในระยะยาว

 3. คุณสมบัติ เพิ่มความร่วนซุยในดิน แก้ปัญหาชั้นดินแน่น โดยใช้เทคโนโลยี สาร Sugar-based ในกลุ่มคาร์โบไฮเดรต ที่มีคุณสมบัติแทรกซึมในชั้นหน้าดินเพื่อนำพา อาหารจุลินทรีย์ ในรูปองค์ประกอบ carbon, hydrogen และ oxygen (C14H12O8) ลงสู่ชั้นดินที่ลึกลงไปได้มากกว่าปกรติ ทำให้ทุกครั้งที่ใช้ จะช่วยทำให้ดินมีโครงสร้างที่อากาศ และน้ำแทรกซึมได้ลึกมากกว่าปกติ รวมทั้งช่วยย่อยสลายอินทรีย์วัตถุ ทำให้ดินมีค่า Organic Matter สูงขึ้น และช่วยประหยัดน้ำในการเพราะปลูกมากขึ้น 20-50%

 4. ส่วนประกอบที่สำคัญ Total Organic Carbon และ Natural Glucose Derivatives

ประโยชน์ของดินเทพ

 1. เป็นสารอาหารสำหรับจุลินทรีย์ในดิน

 2. ช่วยเพิ่มจุลินทรีย์ในโครงสร้างที่ลึกกว่าปกติของดิน

 3. เพิ่มประสิทธิภาพการย่อยสลายอินทรียวัตถุในดิน

 4. ช่วยลดความเป็นกรดในดิน

 5. ปรับโครงสร้างดิน

 6. ช่วยเพิ่มออกซิเจน และการแทรกซึมของน้ำสู่รากพืช

 7. ช่วยเพิ่มค่า Organic Matter ในดิน

 8. ผลิตจากส่วนผสมที่มีสารประกอบอินทรีย์เข้มข้น

 

 

สั่งซื่้อ