ไร่เทพ กับ ยุคนิวนอร์มอล

ในยุคที่สังคมทั่วโลกกำลังปรับตัวเข้าสู่ “นิวนอร์มอล” หรือ “วิถีชีวิตใหม่” โดยผลการศึกษาครั้งนี้เกิดขึ้นจากการสำรวจกลุ่มตัวอย่างใน 40 ประเทศทั่วโลก รวมถึงประเทศไทย เกษตรกรต้องปรับตัวมาผลิตอาหารปลอดภัย หรือเกษตรอินทรีย์ ตามกระแสผู้บริโภคที่หันมาใส่ใจสุขภาพมากขึ้น พัฒนาสู่การผลิตที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน ปรับเปลี่ยนมาปลูกพืชตามแผนที่ Agri-map ที่จัดโซนนิงไว้แล้ว พื้นที่ใดควรปลูกพืชตัวไหนให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ ดิน ฟ้า อากาศ เพื่อให้ได้ผลผลิตดี มีคุณภาพ ต้นทุนต่ำ เพราะพื้นที่เหมาะสม ไม่ใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืช แต่ต้องยอมรับว่าในทางปฏิบัติเป็นเรื่องยาก แต่ต้องทำกันแบบค่อยเป็นค่อยไป อาจต้องอาศัยเกษตรกรต้นแบบที่ประสบผลสำเร็จ มุ่งสู่การลดต้นทุน เพิ่มผลผลิต


เกษตรกรต้องปรับเปลี่ยนก้าวเข้าสู่ สมาร์ทฟาร์มเมอร์ หันมาพึ่งพางานวิจัย เทคโนโลยี และนวัตกรรม ประยุกต์สู่การแปรรูปเพิ่มมูลค่า เน้นอาหารเป็นยา อาหารสุขภาพ และกลุ่มสมุนไพร ที่สำคัญต้องรวมกลุ่มสร้างอำนาจต่อรอง ส่วนการตลาดก็ต้องปรับตัวขายให้เป็น พยายามตัดวงจรพ่อค้าคนกลาง ดูแนวโน้มความต้องการของตลาด ใช้ตลาดนำการผลิต ผลิตสินค้าที่มีตลาดรองรับ ใช้ช่องทางการขายที่หลากหลายขึ้น โดยเฉพาะการขายออนไลน์ที่กำลังเติบโตอย่างมาก ทำให้ช่องทางออนไลน์กลายเป็นตัวเลือกที่เข้าถึงง่ายที่สุด และเติบโตแบบก้าวกระโดดในยุคนิวนอร์มอล


นักวิชาการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มองไปในทำนองเดียวกัน เกษตรกรยุคนิวนอร์มอลต้องปรับตัวจำต้องมีทักษะรอบด้าน รับความรู้ใหม่ๆ มาต่อยอด ประยุกต์ใช้ร่วมกับภูมิปัญญาดั้งเดิม การผลิตต้องสามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ มีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ เพื่อความเชื่อถือไว้เนื้อเชื่อใจของผู้บริโภค ต้องไม่เน้นปริมาณผลผลิตต่อไร่ แต่เน้นการสูญเปล่าให้น้อยที่สุด รวมถึงเน้นคุณภาพและความปลอดภัย ใช้งานวิจัย เทคโนโลยี และนวัตกรรมมาช่วยลดต้นทุน เพิ่มผลผลิต พึ่งพาดินฟ้าอากาศให้น้อยลง เข้าใจธรรมชาติให้มากขึ้น ใช้ข้อมูลเป็น รู้ตลาดว่าต้องการผลผลิตตัวใดตอนไหน ภาครัฐก็ต้องให้ข้อมูล แนะนำแพลตฟอร์มต่างๆ ทั้งในเรื่องการผลิตและการตลาด ให้เกษตรกรเข้าถึงเทคโนโลยีมากเท่าที่จะมากได้

อาหารเสริมพืช ไร่เทพ นวัตกรรมทางการเกษตร เหมาะสำหรับเกษตรกรในยุค “นิวนอร์มอล” เป็นอย่างมาก เนื่องจากไปเป็นอินทรีย์วัตถุ ที่มีลักษณะเป็นผงนาโนเทคโนโลยีและมีวิธีใช้ที่ง่าย แค่เพียงผสมกับน้ำและนำไปฉีดพ่นทางใบ ซึ่งในยุคนิวนอร์มอลนี้ คุณเฉลิมชัย จาดศรี เกษตรกรชาวไร่เทพของเราได้ใช้โดรนบินขึ้นฉีดพ่นทางใบ ช่วยลดต้นทุนในการใช้แรงงาน โดยใช้ไร่เทพเพียง 1 ซอง ฉีดพ่นต้นข้าวได้ 5 ไร่ ในระยะต้นกล้า และช่วงเดือนถัดไปให้ใช้ไร่เทพ 1 ซอง ฉีดพ่นต้นข้าว 3 ไร่ (ความเข้มข้นสูงขึ้น) ทำให้ได้ผลผลิตที่เพิ่มขึ้น ช่วยลดต้นทุน ปลอดสารพิษเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ปลอดภัยต่อผู้ใช้และผู้บริโภค และมีส่วนประกอบที่แมลงไม่ชอบสามารถไล่แมลงได้ด้วย

.
😊ไร่เทพ คุณภาพขั้นเทพ
สารที่เป็นส่วนผสมสำคัญ
1. สารฮิวมิค (Humus หรือ Humic Substance )
2. ฟูลวิค แอซิด (Fulvic Acid)
3. อะมิโนจากสาหร่ายทะเล
4. อะมิโนจากเลือดปลา
5. สารพิเศษจากอิสราเอล
6. สารในกลุ่มอาหารพืชอื่นๆ
😊ไร่เทพ คุณภาพขั้นเทพ
สอบถามข้อมูล-เทคนิคการปลูกพืชชนิดต่างๆ เรามีทีมส่งเสริมการขายที่เชี่ยวชาญ พร้อมตอบคำถามเกษตรกรตลอดเวลา
🌾👀🌾🍅🍆🌽🍄🌰 🍇🍈🍉🍊🍋🍌🍍🍎🍏🍐
—————————-
Tel. : 098-280-8200
—————————-