3 โรคภัยร้ายของมะม่วง

มะม่วงเป็นพืชที่ค่อนข้างทนทานต่อการเข้าทำลายของโรคพืชหลายชนิด และทนต่อสภาพแวดล้อมที่ผันแปรอย่างรวดเร็วได้ดีพอสมควร แต่ในเรื่องของปริมาณและคุณภาพของผลผลิตมะม่วงแล้ว มีโรคพืชหลายชนิดที่ทำลายความเสียหายโดยทำให้ผลผลิตลดลงหรือไม่มีผลผลิตเลย และทำให้คุณภาพของผลผลิตไม่เป็นไปตามที่ตลาดต้องการ ทำให้ราคาผลผลิตตกต่ำ ซึ่งปัญหาเหล่านี้จะหมดไปหากใช้ไร่เทพ อาหารเสริมพืชผักผลไม้ ฉีดพ่นทางใบ มะม่วงจะได้รับทั้งสารอาหารที่จำเป็นในการเจริญเติบโต และสามารถต้านทานต่อโรคและแมลงได้ด้วย ส่งผลให้ได้ผลิตที่เพิ่มมากขึ้น และลดต้นทุนการใช้ปุ๋ยเคมีและสารกําจัดศัตรูพืช ทำให้ได้มะม่วงที่ปลอดภัยไร้สารพิษอีกด้วย

1. โรคแอนแทรกโนส (Anthracnose)

สาเหตุ: เชื้อรา Colletotrichum gloeosporioides

ลักษณะอาการ : ใบอ่อนที่แตกออกมาใหม่จะปรากฏอาการจุดสีน้ำตาลเข้มขนาด เล็กจำนวนมาก แผลที่อยู่ใกล้กันอาจจะลุกลามติดกัน ทำให้เกิดแผลที่มีรูปร่างไม่แน่นอน โรคที่เกิดรุนแรงจนกระทั่งกิ่งมะม่วงอาจจะแสดงอาการไหม้แห้งเป็นสีน้ำตาลเข้มตั้งแ ต่ปลายยอดลุกลามลงมาด้านล่างช่อดอกจะเห็นเป็นจุดสีน้ำตาลเข้มขนาดเล็ก หากมีการระบาดรุนแรงช่อดอกอาจจะแสดงอาการไหม้ดำเสียหาย หมดทั้งช่อสำหรับอาการบนผลอ่อนจะปรากฏแผลสีน้ำตาลเข้มขนาดเล็กบนผลอาการของโรคจะเด่นชัดขึ้นเมื่อผลเริ่มสุก แผลจะขยายใหญ่ขึ้นมีสีน้ำตาลเข้มหรือดำเชื้อราจะเข้าทำลายเฉพาะผิวของผลเท่านั้น

 

2.โรคยางไหล กิ่งแห้ง (Gummosis and twig blight)

สาเหตุ: เชื้อรา Lasiodiplodia theobromae (Pst.) Griffon & Maubl. (Botryodiplodia theobromae Pal.)

ลักษณะอาการ : บริเวณลำต้นและกิ่งมะม่วงบางพันธุ์มีลักษณะเป็นจุดน้ำยางสีน้ำตาลแตกไหลเยิ้มออกมา จากผิว และไหลย้อยลงส่วนล่างของลำต้นหรือบางกิ่งพบเกิดกระจัดกระจายบนลำต้นมะม่วงเมื่อตัด เนื้อเยื่อดูจะพบแอ่งบุ๋มขอ งน้ำยางข้นสีขาวครีมเมื่อเข้าทำลายยอดมะม่วงจะทำให้ยอด เหี่ยวแห้งตายเป็นยอดๆเมื่อ ถากดูเนื้อเยื่อเปลือกที่แห้งตายจะมีสีคล้ำ

3.โรคราแป้ง (Powdery Mildew)

สาเหตุ: เชื้อรา Oidium mangiferae Berthet

ลักษณะอาการ : เชื้อราสามารถเข้าทำลายส่วน ต่างๆ ของมะม่วง เช่น ใบช่อดอกและผลอ่อน สังเกตได้ง่ายเพราะเชื้อราสร้างเส้นใย และ สปอร์คล้ายผงแป้งสีขาวขึ้นปกคลุมส่วนต่างๆของมะม่วง ในกรณีที่เชื้อราเข้าทำลายระยะดอกจะทำให้ช่อดอกแห้งและดอ กร่วง บางช่อดอกร่วงหมดทั้งช่อเหลือไว้แต่ก้านช่อดอกที่มีผงสีขาวคลุมอยู่ ส่วนในระยะผลอ่อนจะพบบริเวณ ก้านผล ถูกทำลาย ทำให้ผลอ่อนร่วงเกือบหมด หรือร่วงหมดทั้งช่อกันราที่เข้าทำลายก้านผลอ่อนบางครั้งลุกลาม ไปสู่ผลด้วยผลอ่อนปกคลุมด้วยราสีขาว ทำให้ผลอ่อนแห้งเป็นสีน้ำตาล และร่วงในที่สุดส่วนผลมะม่วงที่โตเมื่อมีผงสปอร์สีขาวของราแป้งขึ้นปกคลุมจะแสดงอาการที่ผิวตกกระเป็นคราบสีเทาหรือสีน้ำตาล

.
😊ไร่เทพ คุณภาพขั้นเทพ
สารที่เป็นส่วนผสมสำคัญ
1. สารฮิวมิค (Humus หรือ Humic Substance )
2. ฟูลวิค แอซิด (Fulvic Acid)
3. อะมิโนจากสาหร่ายทะเล
4. อะมิโนจากเลือดปลา
5. สารพิเศษจากอิสราเอล
6. สารในกลุ่มอาหารพืชอื่นๆ
😊ไร่เทพ คุณภาพขั้นเทพ
สอบถามข้อมูล-เทคนิคการปลูกพืชชนิดต่างๆ เรามีทีมส่งเสริมการขายที่เชี่ยวชาญ พร้อมตอบคำถามเกษตรกรตลอดเวลา
🌾👀🌾🍅🍆🌽🍄🌰 🍇🍈🍉🍊🍋🍌🍍🍎🍏🍐
—————————-
Tel. : 098-280-8200
—————————-