Category Archives: กิจกรรม

ไร่เทพสัญจรสหกรณ์การเกษตรบางน้ำเปรี้ยว

 

ไร่เทพสัญจรสหกรณ์การเกษตรบางน้ำเปรี้ยว

 เก็บตกบรรยากาศความประทับใจในบูธไร่เทพสัญจร ณ สหกรณ์การเกษตรบางน้ำเปรี้ยว จำกัด

“ผลิตภัณฑ์ ตรา ไร่เทพ มีจัดจำหน่ายให้เกษตรกรในสหกรณ์การเกษตรบางน้ำเปรี้ยว” แล้วนะครับ

               

 

   

ไร่เทพสัญจรสหกรณ์บางน้ำเปรี้ยว

ไร่เทพปันน้ำใจเยี่ยมสวนลุงปรางค์

ไร่เทพปันน้ำใจเยี่ยมสวนลุงปรางค์ไร่เทพปันน้ำใจ เมื่อวันที่ 24 พ.ค. 2567 💚

คุณเชอรี่ มนต์พิชิต ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ริชเชอร์ จำกัด
ได้เข้าเยี่ยม ครอบครัวลุงปรางค์ ป้าตุ๊ ซึ่งเป็นลูกค้าที่ใช้ผลิตภัณฑ์ ไร่เทพกับสวนผลไม้ลำไย และพุทรา ปัจจุบัน ลุงปรางค์ป่วย
ทางบริษัทจึงได้มอบรถเข็นผู้ป่วยเพื่อให้ทางครอบครัวลุงปรางค์ได้ใช้ดำรงชีวิตประจำวันได้สะดวก เพราะทางครอบครัวคุณลุงเป็นลูกค้าคนสำคัญของเรามาอย่างยาวนาน
ทั้งนี้บริษัทได้มอบรถเข็นจำนวน 1 คัน เมื่อวันที่ 24 พ.ค. 2567 เพื่อให้ทางครอบครัวสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน ช่วงขากลับได้ไปชมสวนของคุณลุงและป้า
ทางบริษัทขอขอบพระคุณลูกค้า ที่ยังคงใช้บริการและนึกถึงบริษัท ทางเราขอแสดงความห่วงใย และยินดีอย่างยิ่งที่ได้ช่วยเหลือทางครัวครอบลูกค้า
ทางคณะผู้บริหาร และพนักงานทุกคน ขอแสดงความห่วงใยครอบครัวลุงปรางค์ ป้าตุ๊ ทางเราขอลูกค้ามีสุขภาพที่ดี และแข็งแรง โดยเร็ววัน นะครับ

ประกาศผลรางวัล

 

ประกาศผลรางวัล กิจกรรมซองเขียวเหนี่ยวทรัพย์ปี 2

ผู้โชคดีที่ได้รับ รางวัลที่ 1 รถจักรยานยนต์ HONDA รุ่น เวฟ110ไอ 5 รางวัล

1              สมใจ       โตยิ่ง                    กำแพงเพชร

2              สุภาวดี   แต่งทรัพย์               นครสวรรค์

3              ปริวัฒน์  พงษ์ประเสริฐ           อำนาจเจริญ

4              เจนจิรา   แสนสงคราม            นครสวรรค์

5              บัวขาว    ศรีวิเชียร 233          สุพรรณบุรี

ผู้โชคดีที่ได้รับ รางวัลที่ 2 ทองแท่ง 1 สลึง จำนวน 15 รางวัล

1              สุดใจ       ปัญญามี                 นครสวรรค์

2              สมจิตต์   สถาพรชัยวรกุล        ชลบุรี

3              อมร         ลิมติสวัสดิ์              ฉะเชิงเทรา

4              สายบัว   งามวิไล                   นครราชสีมา

5              สิริมา      ประดิษฐ์ขำ              สตูล

6              สมบัติ     อุ่ไทย                     พิษณุโลก

7              ประกอบ โพธิ์อ่อง                  นครสวรรค์

8              กิตติพงษ์ กลิ่นจันทร์              อุทัยธานี

9              อภิสรา    สุขเจริญดี               กำแพงเพชร

10           ไพศาล    แสนสุข                   พิษณุโลก

11           สุชาติ      จันมี                        นครสวรรค์

12           ดุสิต        ขุนชิต                     พัทลุง

13           เกรียงไกร โกมลสิงห์               เพชรบูรณ์

14           ประวิทย์ โชติศรี                      นครสวรรค์

15           สุวรรณ์   จริตควร                     พระนครศรีอยุธยา

ผู้โชคดีที่ได้รับ รางวัลที่ 3 โทรศัพท์มือถือยี่ห้อ Vivo รุ่นY2os จำนวน 20 รางวัล

1              สมควน   ชื่นสุขพันธ์              สุพรรณบุรี

2              สัญญา   ป้อมแก้ว                  สุโขทัย

3              ทองมา    วรประสพ               ฉะเชิงเทรา

4              สุนิสา      ซื้อสัตย์                  ระนอง

5              ส้มลิ้ม     ยศมา                     พิจิตร

6              ถาวร       รินทรรักษ์               กาฬสินธุ์

7              สมหมาย แจ้งสวะ                  ลำปาง

8              สุรภา      การัณภิรมย์             ฉะเชิงเทรา

9              ยะยา      ตุกา                        สงขลา

10           สุริยัน      อรชร                       นครปฐม

11           ดาวเรือง สอนทรัพย์                ชัยนาท

12           ภูวเดช     เอียดคลองชี            ตรัง

13           กัณจณาพร พรกระจ่าง            จันทบุรี

14           เจฎนรินทร์  พูดดี                    นครศรีธรรมราช

15           พรสวรรค์ ไกรวิชัย                  นครสวรรค์

16           บุญมา    ลือเรื่อง                    จันทบุรี

17           ภูวิชญา  เจริญผล                    จันทบุรี

18           บุพผา     ทวีผล                      พระนครศรอยุธยา

19           ชัยชาญ  รื่นเริง                       จันทบุรี

20           สุคน        วันดี                        เชียงใหม่

ผู้โชคดีที่ได้รับ รางวัลที่ 4 อาหารเสริมพืชตราไร่เทพ จำนวน 50 รางวัล

1              ประสิทธ์ เกษสุวรรณ์               เพชรบูรณ์

2              ชำนาญ  ภูฆัง                         สุพรรณบุรี

3              นิวัฒน์    เจ๊ะมัด                      ชลบุรี

4              ประหยัด คำบุญมา                  พิจิตร

5              จารุวรรณ หนูนวล                    สงขลา

6              ณรงค์     ชะม้อย                     ชัยนาท

7              สมนึก     คงเจริญ                    พิจิตร

8              เม้ย         เถื่อนผึ้ง                   ชัยนาท

9              ประชา    ไวธัญญะกรรม           กำแพงเพชร

10           ประคอง  อินโส                        พิษณุโลก

11           สุไลมาน ยูซบ                          ฉะเชิงเทรา

12           ศิรินภา    ขงสันเที๊ยะ                ฉะเชิงเทรา

13           วัน           แช่จันทร์                  กำแพงเพชร

14           จันทร์พล ภูฆัง                         สุพรรณบุรี

15           วิชาญ     กิ่งรางสาด                 นครสวรรค์

16           ราตรี       คำสร้อย 95               นครปฐม

17           นิรันดร์    ชื่นอารมย์                  ลพบุรี

18           เพิ่มทรัพย์ จันมี                        นครสวรรค์

19           ประสังข์  พันธุ                          สุพรรณบุรี

20           สุวรรณ   เข็มทอง                     จันทบุรี

21           กมล        พรหมบุญแก้ว            สตูล

22           อัญชลี     กิมเกถนอม                ตาก

23           สมคิด     ครสิงห์                       เพชรบูรณ์

24           พรสวรรค์  บุญเทพ                    พิจิตร

25           ทุเรียน     มากทรัพย์                 สุพรรณบุรี

26           นภดล     พันปี                          สระบุรี

27           สมัย        ธนภูติพันธ์                 กาญจนบุรี

28           ถาวร       โสภากิติบูรณ์             กรุงเทพมหานคร

29           อรพรรณ แจ่มกระจ่าง                อุทัยธานี

30           ประทวน แก้วสุวรรณ                 นครสวรรค์

31           สมนึก     โรจิตร                       น่าน

32           ละออ      เกิดสอน                    นครสวรรค์

33           ปลานอม กิ่งรางสาด                 นครสวรรค์

34           ชัชชวลิต ศิริจันทลังศรี             กรุงเทพมหานคร

35           ฉัตรเงิน   โนรีย์                        พิษณุโลก

36           สมหมาย ศิริคม                        ลพบุรี

37           มิ่งกุมภ์มัน กลิ่นกระทุม             พระนครศรีอยุธยา

38           จิรัชญาณิช จันทรมณีกุณ          ลพบุรี

39           สำอาง    ยอดรัตน์                    นครสวรรค์

40           สำราญ   แตงดี                        สระแก้ว

41           สนธนา   แสนสุข                     พิษณุโลก

42           เทียน       ปานขวัญ 326          นครสวรรค์

43           บัว           แช่มเสือ                  ปทุมธานี

44           ชณาพร  สุนทราณท์                จันทบุรี

45           บุญเรียม แก้วสาคร                   สมุทรสาคร

46           อัด           แต่งทรัพย์                นครสวรรค์

47           อ่อนช้อย อินตื้อ                        เชียงใหม่

48           ชนิตา      สอนศรี                      ตาก

49           สุกิจ        ปานประชาติ              ศรีสะเกษ

50           มาลี        ขวัญพันธุ์งาม             สมุทรสาคร

 

ผู้โชคดีที่ได้รับ รางวัลที่ 5  สารอาหารสำหรับจุลินทรีย์ในดิน ตราดินเทพ จำนวน 50 รางวัล

1              ประเวศ   รุ่งกำจัด                  นครนายก

2              เสน่ห์       นากระโทก             นครราชสีมา

3              ประสิทธิ์ น้อยโขง                  ลำพูน

4              ศุภานัน   กิ่งรางสาด             นครสวรรค์

5              เกริกเกียรติ อนุเวช                 ตราด

6              ศิรินภา    ดูชัยรัมย์                 ตาก

7              บุญเลิศ   เชื้อกรุง                   นครสวรรค์

8              จิรัชญาณิช พิลากุล               สระบุรี

9              ทัศนีย์     ใจสำริด                  นครสวรรค์

10           ประเสริฐ พุ่มพฤษา               ลพบุรี

11           อภิเชษฐ  ชินพราหมณ์          เพชรบุรี

12           ฉันทนา   สุระขุรินทร์             ฉะเชิงเทรา

13           ลุงปรางค์ นามเสนาะ            นครราชสีมา

14           ฉงน         โนรีย์                       พิษณุโลก

15           มนัส        กัณทพนม              เชียงใหม่

16           สมเกียรติ รักการ                    นครนายก

17           กรวิชญ   จันทร์สว่าง             สุโขทัย

18           สง่า         สอนศรี                    ตาก

19           กาญจนา แสนสงคราม         นครสวรรค์

20           บุญส่ง     นองเนื่อง                 จันทบุรี

21           ทรงวุฒิ   ชายเชยแดง           ตาก

22           ปาน        สระทอง                  ศรีสะเกษ

23           สมพงษ์   เผือกจีน                  นครสวรรค์

24           ชำนาญ  จันทร์ทอง               ตรัง

25           มณฑล   บุญวัฒน์                 พิจิตร

26           มน          บางกระบือ(แป๋ว)  ลพบุรี

27           ชนิตา      แต้มต่วน                 พิจิตร

28           ชุมพร      โอชาพันธ์               ลำพูน

29           ชวน         โพธิ์พฤกษ์              กำแพงเพชร

30           เรณู         จิตต์กระจ่าง           อ่างทอง

31           ปิยธิดา   สินธ์เพชร                 สมุทรสาคร

32           เทื้อน       สุกมาก                   เพชรบุรี

33           เอกกระชัย พลพิชัย                 สุราษฎร์ธานี

34           สมหมาย เอียะคะนอง           นครปฐม

35           สมร         ไก่แจ้                       กำแพงเพชร

36           ลัดดา      แต่งทรัพย์               นครสวรรค์

37           ทองมา    รองเนียม                นครสวรรค์

38           วิมล        ใจสำริด                  นครสวรรค์

39           อำนวย    อินตื้อ                      เชียงใหม่

40           มาโนช    กอบตระกูล            จันทบุรี

41           ตรีลักษณารีย์ เสนาคำ          หนองบัวลำภู

42           ทองคืน    แจมศิริ                    ลพบุรี

43           ไพวัลย์    ดีจาด                      สุโขทัย

44           อนนท์      สอนเถื่อน               ชัยนาท

45           ดวงสมร  หาญสุด                  สระแก้ว

46           ณิชอร     โกนิตย์                    นครสวรรค์

47           จินตนา   คงประสิทธิ์             ฉะเชิงเทรา

48           สามารถ ปราดปาน               นครสวรรค์

49           สนิท        ปะพานัง                 มหาสารคาม

50           ประทีป    อ่ำเจริญ                  นนทบุรี

.
😊ไร่เทพ คุณภาพขั้นเทพ
สารที่เป็นส่วนผสมสำคัญ
1. สารฮิวมิค (Humus หรือ Humic Substance )
2. ฟูลวิค แอซิด (Fulvic Acid)
3. อะมิโนจากสาหร่ายทะเล
4. อะมิโนจากเลือดปลา
5. สารพิเศษจากอิสราเอล
6. สารในกลุ่มอาหารพืชอื่นๆ
😊ไร่เทพ คุณภาพขั้นเทพ
สอบถามข้อมูล-เทคนิคการปลูกพืชชนิดต่างๆ เรามีทีมส่งเสริมการขายที่เชี่ยวชาญ พร้อมตอบคำถามเกษตรกรตลอดเวลา
🌾👀🌾🍅🍆🌽🍄🌰 🍇🍈🍉🍊🍋🍌🍍🍎🍏🍐
—————————-
Tel. : 098-280-8200
—————————-

ประมวลภาพไร่เทพออนทัวร์

ประมวลภาพกิจกรรม ไร่เทพออนทัวร์ ม่วนตามคำผุน

เก็บตกภาพความสนุกที่เข้ามาร่วมกิจกรรม ไร่เทพออนทัวร์ ม่วนตามคำผุน จากทีมงานไร่เทพ
📌 วันที่ 6 เมษายน 2564
บ้านวัดธรรมพิทักษ์ ห้วยเม็ก จ.กาฬสินธุ์
📌 วันที่ 7 เมษายน 2564
บ้านติดต่อ อ. เมือง จ. เลย
📌 วันที่ 8 เมษายน 2564
บ้านโนนเห็ดไค อ เกษตรสมบูรณ์ จ. ชัยภูมิ
คราวหน้าจะไปที่ไหน สามารถติดตามข่าวสารได้ที่ https://raithep.com และ https://www.facebook.com/raithepnano นะจ๊ะ

.
😊ไร่เทพ คุณภาพขั้นเทพ
สารที่เป็นส่วนผสมสำคัญ
1. สารฮิวมิค (Humus หรือ Humic Substance )
2. ฟูลวิค แอซิด (Fulvic Acid)
3. อะมิโนจากสาหร่ายทะเล
4. อะมิโนจากเลือดปลา
5. สารพิเศษจากอิสราเอล
6. สารในกลุ่มอาหารพืชอื่นๆ
😊ไร่เทพ คุณภาพขั้นเทพ
สอบถามข้อมูล-เทคนิคการปลูกพืชชนิดต่างๆ เรามีทีมส่งเสริมการขายที่เชี่ยวชาญ พร้อมตอบคำถามเกษตรกรตลอดเวลา
🌾👀🌾🍅🍆🌽🍄🌰 🍇🍈🍉🍊🍋🍌🍍🍎🍏🍐
—————————-
Tel. : 098-280-8200
—————————-

กิจกรรมไร่เทพ เติมสุข-แบ่งปัน

กิจกรรมไร่เทพ เติมสุข-แบ่งปัน คืนกำไรให้สังคม บริจาคเงิน จำนวน 100,000 บาท สมทบทุนจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ ให้คณะแพทยศาสตร์ วชิรพยาบาล และมูลนิธิวชิรพยาบาล เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2563 ที่ผ่านมและร่วม มอบรอยยิ้ม เติมสุขให้กับน้องๆ ในพื้นที่ภาคใต้ ระหว่างวัน 8-17 ธันวาคม 2563 ด้วยการนำอุปกรณ์เครื่องเขียน และสิ่งของไปร่วมบริจาคให้กับ
  • ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสมุทรสาคร
  • มูลนิธิ คุ้มครองเด็ก จังหวัดสมุทรสงคราม
  • โรงเรียนประชานุเคราะห์ 47 จังหวัดเพชรบุรี
  • โรงเรียนชุมพรปัจจนุกุล จังหวัดชุมพร



.
😊ไร่เทพ คุณภาพขั้นเทพ
สารที่เป็นส่วนผสมสำคัญ
1. สารฮิวมิค (Humus หรือ Humic Substance )
2. ฟูลวิค แอซิด (Fulvic Acid)
3. อะมิโนจากสาหร่ายทะเล
4. อะมิโนจากเลือดปลา
5. สารพิเศษจากอิสราเอล
6. สารในกลุ่มอาหารพืชอื่นๆ
😊ไร่เทพ คุณภาพขั้นเทพ
สอบถามข้อมูล-เทคนิคการปลูกพืชชนิดต่างๆ เรามีทีมส่งเสริมการขายที่เชี่ยวชาญ พร้อมตอบคำถามเกษตรกรตลอดเวลา
🌾👀🌾🍅🍆🌽🍄🌰 🍇🍈🍉🍊🍋🍌🍍🍎🍏🍐
—————————-
Tel. : 098-280-8200
—————————-

ไร่เทพแจกจริง..ได้จริงไม่ต้องรอ

🎉 ไร่เทพแจกจริง..ได้จริงไม่ต้องรอ..🎉 ขอแสดงความยินดีกับตัวแทนจำหน่าย

คุณวริษรา เครือสุคำ ร้านสำเร็จการเกษตร จ.ลพบุรี

 



⭐️ใช้คะแนนสะสม 15,000 คะแนน ⭐️ แลกรับทองคำแท่ง หนัก 1 บาท

👉 อัพเดตรายการของรางวัลใหม่ประจำปี 2020 โดยคลิกที่ลิงค์ใต้โพสต์ได้นะครับ
เช็คคะแนน หรือ แลกของรางวัล
https://raithep.com/สะสม-คะแนน/


ไร่เทพ คุณภาพขั้นเทพ สอบถามข้อมูล-เทคนิคการปลูกพืชชนิดต่างๆ เรามีทีมส่งเสริมการขายที่เชี่ยวชาญ พร้อมตอบคำถามเกษตรกรตลอดเวลา

ประมวลภาพกิจกรรม ไร่เทพออนทัวร์ ม่วนตามคำผุน

ประมวลภาพบรรยากาศงาน “ไร่เทพออนทัวร์ ม่วนตามคำผุน” ที่ทางอาหารเสริมพืช ไร่เทพ
ได้จัดกิจกรรมออนทัวร์ พบปะพี่น้องเกษตรกร และครังนี้ไร่เทพ มีแต่ให้เช่นเดิม
ให้ความรู้เกี่ยวกับสินค้า ให้ร่วมเล่นเกมส์ ให้ของรางวัล ให้พี่ๆ น้องๆ แบบจัดหนัก จัดเต็ม ใครไม่ได้กลับไปนี่ แปลว่า ไม่ได้มาที่บูธไร่เทพ
ชาวจังหวัดอุบลราชธานี ร้อยเอ็ด ยโสธร บุรีรัมย์ ได้ม่วนน…ชื่น กันขีดสุด

ขอขอบคุณพี่ๆ เกษตรกรทุกท่าน ที่ให้ความสนใจมาเล่นเกมส์ ร่วมซักถาม และ ร่วมกิจกรรม กันอย่างล้นหลาม

กิจกรรม “ไร่เทพออนทัวร์ ม่วนตามคำผุน”ครั้งต่อไปจะเป็นที่ไหน จ. อะไร โปรดติดตามกันได้นะค๊าบบบบบ