การจัดการฟาร์ม

การจัดการฟาร์ม:-

  • ปลูกพืชอายุสั้นใช้น้ำน้อยที่มีผลตอบแทนคุ้มค่า แทนการทำนาต่อเนื่อง
  • วางแผนใช้น้ำอย่างรู้คุณค่าและประหยัดตลอดฤดูแล้ง
  • ให้น้ำพืชในช่วงเช้าและเย็น เพื่อลดการระเหยของน้ำ
  • เลือกระบบน้ำที่มีประสิทธิภาพเหมาะสมกับพื้นที่และชนิดพืช
  • รักษาความชื้นในดินด้วยการใช้วัสดุคลุมหน้าดิน เช่น ใบไม้ ฟางข้าว และหญ้าแห้ง