การเพาะปลูกแบบปลอดสารพิษ

❇️ เกษตรอินทรีย์ คือ การทำการเกษตรแบบองค์รวม ซึ่งแตกต่างอย่างมากจากระบบเกษตรแผนใหม่ที่มุ่งเน้นการใช้ปัจจัยการผลิต ต่างๆ เพื่อเพิ่มผลผลิตเฉพาะพืชที่ปลูก ซึ่งเป็นแนวคิดแบบแยกส่วน เพราะให้ความสนใจเฉพาะแต่ผลผลิตของพืชหลักที่ปลูก โดยไม่ได้คำนึงถึงผลกระทบต่อทรัพยากรการเกษตรหรือนิเวศการเกษตร สำหรับเกษตรอินทรีย์ซึ่งเป็นการเกษตรแบบองค์รวมจะให้ความสำคัญกับการ อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและระบบนิเวศการเกษตร โดยเฉพาะอย่างยิ่งการฟื้นฟูความอุดมสมบูรณ์ของดิน, การรักษาแหล่งน้ำให้สะอาด และการฟื้นฟูความหลากหลายทางชีวภาพของฟาร์ม ทั้งนี้เพราะแนวทางเกษตรอินทรีย์อาศัยกลไกและกระบวนการของระบบนิเวศในการทำ การผลิต

❇️ เกษตรอินทรีย์จึงปฏิเสธการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืชและปุ๋ยเคมี เนื่องจากสารเคมีการเกษตรเหล่านี้มีผลกระทบต่อกลไกและกระบวนการของระบบนิเวศ นอกเหนือจากการปฏิเสธการใช้สารเคมีการเกษตรแล้ว เกษตรอินทรีย์ยังให้ความสำคัญกับการสร้างสมดุลของวงจรของธาตุอาหาร การประหยัดพลังงาน การอนุรักษ์ระบบนิเวศการเกษตร และการฟื้นฟูความหลากหลายทางชีวภาพ ซึ่งถือได้ว่าเกษตรอินทรีย์เป็นการบริหารจัดการฟาร์มเชิงบวก (positive management) และการจัดการเชิงบวกนี้เองที่ทำให้เกษตรอินทรีย์แตกต่างอย่างสำคัญจากการ เกษตรที่ไม่ใช้สารเคมีแบบปล่อยปะละเลย (ที่มักอ้างว่า เป็นการเกษตรตามแบบธรรมชาติ) หรือเกษตรปลอดสารเคมีและเกษตรไร้สารพิษที่เฟื่องฟูในบ้านเรามานานหลายปี

1. ไม่ใช้พืชตัดแต่งพันธุกรรม
2. ไม่ใช้ปุ๋ยเคมีและยาฆ่าแมลง
3. ใช้นกและแมลงในการกำจัดศัตรูพืช เป็นห่วงโซ่อาหาร
4. ใช้ไร่เทพ อาหารเสริมพืช ที่เป็นอินทรีย์วัตถุ และจุลินทรีย์ในการปรับปรุงดิน

❇️ เนื่องจากเกษตรอินทรีย์เป็นการเกษตรที่ให้ความสำคัญกับการทำฟาร์มเชิงสร้างสรรค์ (เพื่ออนุรักษ์และฟื้นฟูระบบนิเวศการเกษตรในไร่นา) ดังนั้นเกษตรกรที่หันมาทำเกษตรอินทรีย์จึงจำเป็นต้องพัฒนาการเรียนรู้เกี่ยว กับธรรมชาติและการบริหารจัดการฟาร์มของตนเพิ่มขึ้นด้วย

❇️ ประโยชน์ของการทำเกษตรในรูปแบบเกษตรอินทรีย์
1.อนุรักษ์และปรับปรุงสภาพแวดล้อม ช่วยฟื้นฟูสภาพดินให้กลับมามีความอุดมสมบูรณ์
2.กระบวนการผลิตปลอดภัยทั้งต่อเกษตรกรและผู้บริโภค
3.ลดต้นทุนการผลิตทางการเกษตร เนื่องจากไม่ใช้สารเคมี
4.เพิ่มมูลค่าผลผลิตให้กับเกษตรกร

❇️ ไร่เทพ อาหารเสริมพืช เป็นอินทรีย์วัตถุที่ช่วยในการปรับสภาพดินให้เหมาะแก่การเพาะปลูกโดยการช่วยเพิ่มจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์ในดิน ทำให้พืชเจริญเติบโตสมบูรณ์แข็งและมีคุณภาพดี ในส่วนประกอบของไร่เทพยังมีกลิ่นที่แมลงไม่ชอบ สามารถไล่แมลงไม่ให้บินเข้าใกล้ทำลายพืชได้ ปลอดสารพิษเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ปลอดภัยต่อผู้ใช้และผู้บริโภค ลดต้นทุน เพิ่มกำไรให้แก่เกษตรกร เนื่องจากลดการใช้ปุ๋ยได้มากกว่า 70% ทั้งนี้ยังพกพาสะดวก ใช้งานง่าย โดยการผสมน้ำแล้วฉีดพ่นทางใบหรือรดโคนต้นก็ได้