ก่อน-หลัง ใช้ไร่เทพ

ก่อนใช้ไร่เทพ เราได้ตรวจสอบไร่นาสวนต่าง ๆ เราพบปัญหาในการเติบของพืช เช่น โตช้า ไม่ทนโรค ไม่ทนต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศ ส่งผลให้ได้ผลผลิตน้อย เกษตรกรกังวลกับปัญหาต่างๆ เหล่านี้ จึงทำให้เกษตรกรเพิ่มปริมาณการใช้ของปุ๋ยเคมีและยากำจัดศัตรูพืชต่าง ๆจึงทำต้นทุนการผลิตสูงเหลือกำไรน้อยบางครั้งก็เสมอทุน

ดังนั้นไร่เทพขอแนะนำให้เกษตรกรลดหรือเลิกใช้ปุ๋ยเคมีและยากำจัดศัตรูพืช เราทำให้เกษตรกรผู้ใช้เห็นว่าไร่เทพของเราสามารถทำให้พืชเจริญเติบโตอย่างสมบูรณ์แข็งแรงในสภาพแวดล้อมตามธรรมชาติ ส่งผลให้เกษตรกรผู้ใช้ได้ผลผลิตเพิ่มขึ้นและต้นทุนที่น้อยลง ด้วยสารหารที่จำเป็นต่อพืชที่สกัดจากธรรมชาติด้วยกระบวนการนาโนเทคโนโลยีทำให้พืชดูดซับสารอาหารได้เยอะและเร็ว

ผลลัพธ์ของไร่เทพ: –
1. ขยายรากเสริมสร้างการดูดซับสารอาหาร
2. โตเร็วแข็งแรงสมบูรณ์เสริมกระบวนการสังเคราะห์แสง
3. เพิ่มแป้ง เพิ่มความหวาน เพิ่มน้ำหนัก กระตุ้นการขยายผล
4. ปรับค่า PH ของดินให้เหมาะสมกับการเพาะปลูก
5. เพิ่มความต้านทานต่อสภาพแวดล้อมของพืช
6.ปลอดสารพิษเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
7.ใช้ได้กับพืชทุกชนิด

สารประกอบชีวภาพที่สกัดได้จากธรรมชาติมีส่วนประกอบสำคัญในการเจริญเติบโตตามธรรมชาติและความสมบูรณ์ของพืช

ไร่เทพเป็นสารอาหารสำหรับพืชที่ให้ทางใบทำให้พืชได้รับสารอาหารเยอะและเร็ว รวมถึงไม่ทำลายเนื้อเยื่อหรือรากของพืช ดังนั้นจึงเป็นทางออกที่ดีที่สุดในการใช้ไร่เทพฉีดพ่นทางใบ เพื่อเป็นการให้สารอาหารแก่พืช โดยพืชสามารถดูดซึมได้ทันทีและทำให้มีสารอาหารมากขึ้น เสริมสร้างการเจริญเติบโตและช่วยเปิดตาดอก และลดการสลัดลูกทิ้ง