ตัวแทนจำหน่ายภาคกลาง

ตัวแทนจำหน่ายกรุงเทพมหานคร

 • คุณเพ็ญศรี น้ำชุ่ม 611/287 พรรณีอพาร์ทเม้นท์ ถนนพระรามสาม ซ.23 บางโคล่ บางคอแหลม กรุงเทพมหานคร 10120
  โทร.0955713669
 • คุณสมใจ ซำฮกตัน 72 ซ.เพชรเกษม บางแค บางแค กรุงเทพมหานคร 10160
  โทร.0813510859
 • คุณปวีณา วงษ์จำปา 902/1 ถนนพระรามสาม บางโคล่ บางคอแหลม กรุงเทพมหานคร 10120
  โทร.0896639492 / 0896977088

ตัวแทนจำหน่ายพระนครศรีอยุธยา

 • คุณจำเนียร บัวทอง (ร้านโชคดีพานิช) 62/1 ม.7 ไม้ตรา บางไทร พระนครศรีอยุธยา 13190
  โทร.0946809998
 • ร้าน ศ.ศรีปทุมการเกษตร 93/2 ม.6 บางระกำ นครหลวง พระนครศรีอยุธยา 13260
  โทร.0642263938
 • คุณณิชชา แก้วลอย 134/1 ม.8 สถานีนครหลวงเรดิโอ นครหลวง นครหลวง พระนครศรีอยุธยา 13260
  โทร.0818043953
 • คุณชูชาติ จันทร์สว่าง 53 ม.1 ตาลเอน บางปะหัน พระนครศรีอยุธยา 13220
  โทร.0867584729
 • คุณภิญญาพัชญ์ หาวิถี 39/4 ม.8 สามบัณฑิต อุทัย พระนครศรีอยุธยา 13210
  โทร.0847328740
 • คุณรสริน ขอเอื้อนกลาง 7/1 ม.13 ศาลาลอย ท่าเรือ พระนครศรีอยุธยา 13130
  โทร.0957640059
 • ร้านเบิ้มการเกษตร 9/1 ม.5 หนองไม้ซุง อุทัย พระนครศรีอยุธยา 13210
  โทร.0819470675
 • คุณปทุม แก้ววรรณดี (ร้านปทุมการเกษตร) 77 ม.4 ระโสม ภาชี พระนครศรีอยุธยา 13140
  โทร.0871221301
 • คุณพรชัย ไกรเพิ่ม (ร้านร่ำรวยการเกษตร) 37/4 ม.1 บางนา มหาราช พระนครศรีอยุธยา 13150
  โทร.0873589681
 • คุณไพบูรณ์ สีนาคล้วน (ร้านไพบูรณ์เคมีเกษตร) 41 ม.4 ปากท่า ท่าเรือ พระนครศรีอยุธยา 13130
  โทร.0928745935
 • คุณวิษณุ นกอินทรีย์ 11/9 ม.5 คลองจิก บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา 13160
  โทร.0984492765

ตัวแทนจำหน่ายสุพรรณบุรี

 • ร้านแก่นประเสริฐการเกษตร 329/6 ม.5 หนองหญ้าไซ หนองหญ้าไซ สุพรรณบุรี 72240
  โทร.0901178617
 • คุณวรรณี มะกูดอินทร์ (ร้านสุรินทร์การเกษตร) 128 ม.1 ดอนมะสังข์ เมืองสุพรรณบุรี สุพรรณบุรี 72000
  โทร.0819864218
 • ร้านเจริญชัยนางบวช (หจก.เจริญชัยนางบวช) 165/2 ม.4 นางบวช เดิมบางนางบวช สุพรรณบุรี 72120
  โทร.0912642897
 • คุณนัย จ่ายเพ็ง 47 ม.4 ศรีประจันต์ ศรีประจันต์ สุพรรณบุรี 72140
  โทร.0922735898
 • ร้านสมเจตปราณีการเกษตร 143 ม.3 บางพลับ สองพี่น้อง สุพรรณบุรี 72110
  โทร.0812900109
 • คุณปราณี พึ่งงาม (ร้านน้องเนยการเกษร) 55 ม.3 ทัพหลวง หนองหญ้าไซ สุพรรณบุรี 72240
  โทร.0892609285
 • ร้านเกษตรภัณฑ์ดอนเจดีย์ 422 ม.5 ดอนเจดีย์ ดอนเจดีย์ สุพรรณบุรี 72170
  โทร.035591084-5
 • คุณมาลี น้ำจันทร์ (ร้านมาลีน้ำจันทร์พันธุ์ข้าว) 312 ม.11 วังลึก สามชุก สุพรรณบุรี 72130
  โทร.0983425813
 • ร้านโพธิ์พันธ์การเกษตร 125/1 ม.1 บางพลับ สองพี่น้อง สุพรรณบุรี 72110
  โทร.0865772306
 • คุณนาตยา ภู่มาลี (ร้านนาตยาการเกษตร) 150/10 ม.9 ดอนกำยาน เมืองสุพรรณบุรี สุพรรณบุรี 72000
  โทร.0938936442
 • ร้านวีระการเกษตร  47/2 ม.4  หนองสะเดา  สามชุก สุพรรณบุรี 72130
  โทร.0892451695,0899189194
 • ร้านเกษตรอีฟ  222  ม.4  บ้านโพธิ์ เมืองสุพรรณบุรี  สุพรรณบุรี    72000
  โทร 0945481818

ตัวแทนจำหน่ายพิจิตร

 • คุณจตุพร เล็กประเสริฐสุข 274 ม.11 วังตะกู บางมูลนาก พิจิตร 66210
  โทร.0810377222
 • คุณสุรพงษ์ นวมเขียน 36/3 ม.2 โรงงานน้ำปลานวมเขียน วังสำโรง ตะพานหิน พิจิตร 66110
  โทร.0882727646
 • คุณกระถิน เจนจบ 37 ม.1 ทะนง โพทะเล พิจิตร 66130
  โทร.0899612215
 • คุณสุเทพ ชูจิตร (ร้านสุเทพการเกษตร) 21 ม.3 ทุ่งใหญ่ โพธิ์ประทับช้าง พิจิตร 66190
  โทร.0881452489
 • คุณปรานอม เงินยิ่ง 36/3 ม.2 ท่าขมิ้น โพทะเล พิจิตร 66130
  โทร.0862109256
 • คุณอภิญญา ปิ่นทอง 74 ม.7 โพธิ์ประทับช้าง โพธิ์ประทับช้าง พิจิตร 66190
  โทร.0980465314
 • ร้านอ้ายจันทร์การเกษตร 18 ม.5 ท่าบัว โพทะเล พิจิตร 66130
  โทร.0812839154
 • คุณบุญเล็ง เกตุกาญจนานุช 82/4 ม.2 คลองคะเชนทร์ เมืองพิจิตร พิจิตร 66000
  โทร.0816053874
 • คุณทัศนัย วทัญญตกูล 417 ม.1 ท่าเสา โพทะเล พิจิตร 66130
  โทร.0811350561
 • คุณพัชรินทร์ ทองหล่ำ 134/9 ม.4 บางไผ่ บางมูลนาก พิจิตร 66120
  โทร.0897175860

ตัวแทนจำหน่ายลพบุรี

 • คุณปาริฉัตร เจริญสูงเนิน 80 ม.7 ม่วงค่อม ชัยบาดาล ลพบุรี 15230
  โทร.063245899
 • คุณมยุรา พลบุญ 60/1 ม.3 หนองกระเบียน บ้านหมี่ ลพบุรี 15110
  โทร.0985192804
 • คุณสุนันตา ทองสังข์ 9/9 ม.7 มหาโพธิ สระโบสถ์ ลพบุรี 15240
  โทร.0986962287
 • ร้านแก้วการเกษตร 9 ม.12 สระโบสถ์ สระโบสถ์ ลพบุรี 15240
  โทร.0957563887
 • ร้านสำเร็จการเกษตร 5/2 ม.10 นิยมชัย สระโบสถ์ ลพบุรี 15240
  โทร.0805810968
 • คุณกฤชนะ มาสนธิ 60 ม.9 สระโบสถ์ สระโบสถ์ ลพบุรี 15240
  โทร.0907987809
 • คุณวรนุช มาดวง (ร้านไอ-ฟาร์ม) 1/2 ม.12 เขาสมอคอน ท่าวุ้ง ลพบุรี 15180
  โทร.0851931259
 • คุณนที โตสวัสดิ์ 38/1 ม.6 โคกสลุด ท่าวุ้ง ลพบุรี 15150
  โทร.0647950955
 • ร้านไซฮั้วพาณิชย์ 60/3,4 ถ.ประชาวิถี  โคกสำโรง โคกสำโรง ลพบุรี 15120
  โทร.0637874149
 • คุณเพ็ญศรี ศรีกิตติกุล (ร้านท่าข้าวก้าวหน้ารุ่งเรือง) 34 ม.2 โคกเจริญ โคกเจริญ ลพบุรี 15250
  โทร.0989451514

ตัวแทนจำหน่ายนครสวรรค์

 • คณสุจินต์ ม่วงแก้ว 38 ม.2 พนมรอก ท่าตะโก นครสวรรค์ 60160
  โทร.0922610321
 • คุณสมหญิง สีดาวงศ์ 98/9 ม.19 หนองบัว หนองบัว นครสวรรค์ 60110
  โทร.0878446250
 • คุณสมพงษ์ เกษอางค์ 17/3 ม.1 วังม้า ลาดยาว นครสวรรค์ 60150
  โทร.0819538543
 • ร้านยินดีการเกษตร 184 ม.12 หัวดง เก้าเลี้ยว นครสวรรค์ 60230
  โทร.0831646752
 • คุณวรรณชนะ เทียนทอง 4 ม.9 พุนกยูง ตากฟ้า นครสวรรค์ 60190
  โทร.0992948111 / 0890864294
 • ร้านเซ่งจั๊ว 93 (ตลาดท่าตะโก) ท่าตะโก ท่าตะโก นครสวรรค์ 60160
  โทร.0617940303
 • คุณสุวพงศ์ สมบุญประเสริฐ 324 ม.4 วังข่อย ไพศาลี นครสวรรค์ 60220
  โทร.0971323039
 •  

ตัวแทนจำหน่ายอ่างทอง

 • คุณยุพา พูนประเสริฐ 4/1 ม.3 ราชสถิตย์ ไชโย อ่างทอง 14140
  โทร.0822309891
 • คุณนภาพร   บวบทอง 345/14  ม.7 เจ้าโรงทอง  วิเศษชัยชาญ อ่างทอง 14110
  โทร 0848829947

ตัวแทนจำหน่ายสุโขทัย

 • คุณสมพล คุ้มสา 99 ม.2 ราวต้นจันทร์ ศรีสำโรง สุโขทัย 64120
  โทร.0944145361
 • คุณจันทร์สม แก้วนอก 67 ม.14 ไกรใน กงไกรลาศ สุโขทัย 64170
  โทร.0810455742
 • คุณประจวบ ทานา (ร้านประจวบพาณิช ) 87/4 ม.8 นครเดิฐ ศรีนคร สุโขทัย 64180
  โทร.0892701796
 • คุณประสิทธิ์ พันธุ์โรมล 92 ม.1 โตนด คีรีมาศ สุโขทัย 64160
  โทร.0864482844
 • พ.อ.อ.ปรีชา นวลละออง 65/6 ม.2 บ้านกร่าง กงไกรลาศ สุโขทัย 64170
  โทร.0643534516 / 0555011324
 • คุณจรรยา ระหย้า 73/3 ม.7 ปากน้ำ สวรรคโลก สุโขทัย 64110
  โทร.0808583622
 • คุณสมฤดี  ค้างคีรี    42  ม.10   หนองจิก  คีรีมาศ  สุโขทัย  64160
  โทร 0868368214

ตัวแทนจำหน่ายเพชรบูรณ์

 • ปวีณาการเกษตร 155 ม.8 พุขาม วิเชียรบุรี เพชรบูรณ์ 67180
  โทร.0815528277
 • คุณแม้ม สดใส (สดใสการเกษตร) 429 ม.3 วังศาล วังโป่ง เพชรบูรณ์ 67240
  โทร.0849442539

ตัวแทนจำหน่ายพิษณุโลก

 • คุณสุวรรณ ประสบราช 202 ม.3 เนินกุ่ม บางกระทุ่ม พิษณุโลก 65210
  โทร.0979943017
 • คุณบุญเสริม บุญวิสุทธานนท์ 1/1 ม.4 บ.หนองประดู่ พันเสา บางระกำ พิษณุโลก 65140
  โทร.0980353756 / 0862148762
 • คุณดำริ ดีอินทร์ 83 ม.4 ท้อแท้ วัดโบสถ์ พิษณุโลก 65160
  โทร.0872102506
 • คุณชุลีพร บุญวิสุทธานนท์ 43831 ม.4 (บ.หนองประดู่) พันเสา บางระกำ พิษณุโลก 65140
  โทร.0980353756 / 0862148762

ตัวแทนจำหน่ายปทุมธานี

 • ร้านสนองการเกษตร 1 ม.5 ศาลาครุ หนองเสือ ปทุมธานี 12170
  โทร.0819098564
 • ร้านเจริญกัลป์ กานต์เกษตร 50 ม.5 คลอง11 ซ.แอน2 นพรัตน์ หนองเสือ ปทุมธานี 12170
  โทร.0816305128
 • คุณสันติภาพ ดวงเกตุ (ร้านนาดีมิตรเกษตร) 88/1 ม.5 คูขวาง ลาดหลุมแก้ว ปทุมธานี 12140
  โทร.0821893088

ตัวแทนจำหน่ายนครนายก

 • คุณอาภร แสงจันทร์ 97/1 ม.1 วังกระโจม เมืองนครนายก นครนายก 26000
  โทร.0868446235
 • คุณชาติชาย ดอนไพรธรรม (ร้านชาติชายการเกษตร) 88/1 ม.1 พระอาจารย์ องครักษ์ นครนายก 26120
  โทร.0875093273
 • คุณชาญยุทธ เวชกามา 592 ม.8 บ้านพริก บ้านนา นครนายก 26110
  โทร.0631957579
 • ส.อ.หญิงโสติกา บุญเคลิ้ม 66 ม.1 ท่าช้าง เมืองนครนายก นครนายก 26000
  โทร.0916974265 / 0916974265

ตัวแทนจำหน่ายอุทัยธานี

 • ร้านบุญชัยโอสถ 107/1 ม.1 สี่แยกไฟแดง ทัพทัน ทัพทัน อุทัยธานี 61120
  โทร.0803973877
 • คุณนิคม ปิยะภาค (ร้านนิคมการเกษตร) บ้านบ่อทับใต้ 31/19 ม.5 หนองสรวง หนองฉาง อุทัยธานี 61110
  โทร.0892090188
 • ร้านบุญฝ้ายการเกษตร 15 ม.6 เขากวางทอง หนองฉาง อุทัยธานี 61110
  โทร.0852719687
 • คุณศิริรัตน์  เพชรสาริกิจ 47/7 ม.9 ไผ่เขียว  สว่างอารมณ์  อุทัยธานี  61150
  โทร 0924078360

ตัวแทนจำหน่ายชัยนาท

 • คุณบุญรอด ปรึกษา (ร้านบุญรอดการเกษตร) 56 ถนนภูสุวรรณวิถี วัดสิงห์ วัดสิงห์ ชัยนาท 17120
  โทร.0896874583
 • คุณเฉลิม เสวกงาม (ร้านสื่ออะไหล่ยนต์ ตรงข้ามป้อมตำรวจบ้านตึก) 61/1 ม.2 หาดอาษา สรรพยา ชัยนาท 17150
  โทร.0841806245
 • ร้านบุญเลิศการเกษตร 189 ม.2 ห้วยกรด สรรคบุรี ชัยนาท 17140
  โทร.0838715741
 • ร้านคุณวินัย ฉายาประเสริฐ (ร้านวศินการเกษตร) 4 ม.17 เนินขาม เนินขาม   ชัยนาท 17130
  โทร.0982878973

ตัวแทนจำหน่ายนครปฐม

 • คุณวรพจน์ ทองศรีเมือง (ร้านทิพย์การเกษตร) 85/21-22 ม.9 บางไทรป่า บางเลน นครปฐม 73130
  โทร.0851450093

ตัวแทนจำหน่ายสมุทรสาคร

 • คุณสมาน แย้มบางยาง 22 ม.5 วัดท่ากระบือ บางยาง กระทุ่มแบน สมุทรสาคร 74110
  โทร.0867667583
 • คุณวัฒนชัย  สงสกุล 7 ม.7 อำแพง บ้านแพ้ว สมุทรสาคร 74120
  โทร.0823623105

ตัวแทนจำหน่ายราชบุรี

 • คุณสสิโฉม กุมารทอง 18/3 ม.1 บ้านเลือก โพธาราม ราชบุรี 70120
  โทร.0869773772
 • คุณธนาวดี จังพานิช 17/7 ม.15 หนองปลาหมอ บ้านโป่ง ราชบุรี 70110
  โทร.0990937892

ตัวแทนจำหน่ายสระบุรี

 • ร้านมิตรการเกษตร 2/3 ม.6 ตลาดน้อย บ้านหมอ สระบุรี 18130
  โทร.0981423235 / 0983236145

ตัวแทนจำหน่ายสิงห์บุรี

 • คุณชาคริส แสงสว่าง 14/1 ม.6 พักทัน บางระจัน สิงห์บุรี 16130
  โทร.0819948186

ตัวแทนจำหน่ายภาคเหนือ

ตัวแทนจำหน่าย

 • ร้านวิทูรการเกษตร 160 ม.8 แม่แฝก สันทราย เชียงใหม่ 50290
  โทร. 0932175103
 • ร้านผู้นำการเกษตร ช่อแล 439/4 ม.1 ช่อแล แม่แตง เชียงใหม่ 50150
  โทร. 0923801828
 • ร้านสุวรรณการเกษตร 170 ขี้เหล็ก แม่แตง เชียงใหม่ 50150
  โทร. 0819935206
 • คุณสงวน สุขใจ 90 ม.8 บ้านโป่ง พร้าว เชียงใหม่ 50190
  โทร. 0819935206

ตัวแทนจำหน่าย แพร่

 • คุณจิรวัฒน์ เวียงทอง 87/1 ม.7 เวียงทอง สูงเม่น แพร่ 54000
  โทร.0947359434

ตัวแทนจำหน่ายภาคใต้

ตัวแทนจำหน่ายนครศรีธรรมราช

 • คุณสุทธิญา บัวเพชร (ธิญาการเกษตร) 16/1 ม.6 เกาะทวด ปากพนัง นครศรีธรรมราช 80330
  โทร.0810821336
 • ร้านสองเกษตรพานิชย์ 413 ม.3 สี่แยกเชียรใหญ่(สนามชนไก่) เชียรใหญ่ เชียรใหญ่ นครศรีธรรมราช 80190
  โทร.0869040662
 • คุณขจร สำฤทธิ์ 97 ม.2 ดุสิต ถ้ำพรรณรา นครศรีธรรมราช 80260
  โทร.0899701564
 • คุณสุทธญา บัวเพชร  16/1 ม. 6 ร้านธิญาการเกษตร  เกาะทวด  ปากพนัง   นครศรีธรรมราช 80330
  โทร 0810821336

ตัวแทนจำหน่ายสงขลา

 • ร้านรวงข้าวการเกษร 30 ม.6 ป่าชิง จะนะ สงขลา 90130
  โทร.0648232966 / 0873954656
 • คุณประคอง คงเจี้ยง   90/1  ม.3  ตะเครียะ  ระโนด  สงขลา   90140
  โทร 0629174471

ตัวแทนจำหน่ายพัทลุง

 • ร้านพิรุณการเกษรตร 259/5 ถนนอภัยบริรักษ์ คูหาสวรรค์ เมืองพัทลุง พัทลุง 93000
  โทร.0961638079
 • คุณวินัย ฉายาประเสริฐ (ร้านวศินการเกษตร) 4 ม.17 เนินขาม เนินขาม ชัยนาท 17130
  โทร.0982878973
 • ร้านคุณจรินทร์ ดำเสน (ร้านจรินทร์การเกษตร) 155 ม.4 ร่มเมือง เมืองพัทลุง พัทลุง 93000
  โทร.0847451435
 • ร้านวิสูตรอาหารสัตว์ 255   ม.1   นาท่อม   เมืองพัทลุง พัทลุง  93000
  โทร 0860399880

ตัวแทนจำหน่ายภาคตะวันตก

ตัวแทนจำหน่ายกาญจนบุรี

 • คุณวิกร (คุณกุ๊ก) บัวเกตุ 25/3 ม.5 บ้านใหม่ ท่าม่วง กาญจนบุรี 71110
  โทร.0806502839
 • ร้านอมรรัตน์เคมีเกษตร (บจก.เอ็นแอนด์พี ฟาร์มเมอร์ไทย) 90/4 ม.1 ทุ่งสมอ พนมทวน กาญจนบุรี 71140
  โทร.0922619852
 • คุณวชิระ จรเณร 43 ม.1 หนองโสน เลาขวัญ กาญจนบุรี 71210
  โทร.0628294463

ตัวแทนจำหน่ายเพชรบุรี

 • สหกรณ์การเกษตรเมืองเพชรบุรี จำกัด 123 ถนนราชดำเนิน คลองกระแชง เมืองเพชรบุรี เพชรบุรี 76000
  โทร.0833082635
 • คุณวิลัยวรรณ์ ตั้งเจริญสุข (ร้านน้องบอลการเกษตร) 1 ม.1 หนองขนาน เมืองเพชรบุรี เพชรบุรี 76000
  โทร.0840744144
 • คุณภานุมาศ เวชสว่าง 87 ม.6 ท่าแลง ท่ายาง เพชรบุรี 76130
  โทร.0813638762

ตัวแทนจำหน่ายภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ตัวแทนจำหน่ายนครราชสีมา

 • คุณณัฐศรันย์ งัดสันเทียะ (ร้านใบบุญการเกษตร) 8 ม.5 สาขา5 สุรนารี เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา 30000
  โทร.0653397822
 • ร้านชัยยงค์การเกษตร 1 ม.11 เสิงสาง เสิงสาง นครราชสีมา 30330
  โทร.0924456624
 • คุณอรสา ตุ้มพะเนาว์ 5 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองไทร วังโรงใหญ่ สีคิ้ว นครราชสีมา 30140
  โทร.0803594952
 • คุณจุฑารัตน์ ผ่านอ้น 36 ม.11 บึงพะไล แก้งสนามนาง นครราชสีมา 30440
  โทร.0988981945

ตัวแทนจำหน่ายหนองคาย

 • คุณโสภาพร สีชาทุม 223 ม.12 วังหลวง เฝ้าไร่ หนองคาย 43120
  โทร.0819580113

ตัวแทนจำหน่ายชัยภูมิ

 • คุณสร้อยสน วีระวงษ์ (หจก.ดวงดีเมล็ดพันธุ์) 88/1 ม.8 คอนสาร คอนสาร ชัยภูมิ 36180
  โทร.0639466293
 • หจก.เมืองใหม่การเกษตร 38 ม.11 (บ้านแผ่นดินทอง) กุดเลาะ เกษตรสมบูรณ์ ชัยภูมิ 36120
  โทร.0862581219
 • คุณสมั่น โคศิลา  127  ม.21  วะตะแบก  เทพสถิต ชัยภูมิ  36230
  โทร 0818796573

ตัวแทนจำหน่ายนครพนม

 • ร้านแสงวิวัฒน์ (รุจิรา) 623 ม.7 ศรีสงคราม ศรีสงคราม นครพนม 48150
  โทร.0910606599

ตัวแทนจำหน่ายบึงกาฬ

 • ร้านลุงอ่อนโคราช (คุณส้ม) 221 ม.12 ศรีวิไล ศรีวิไล บึงกาฬ 38210
  โทร.0931156999

ตัวแทนจำหน่ายเลย

 • ร้านยิ่งการเกษตร 160 ม.8 หนองบัว ภูเรือ เลย 42160
  โทร.0939970089

ตัวแทนจำหน่ายภาคตะวันออก

ตัวแทนจำหน่ายฉะเชิงเทรา

 • คุณบำเพ็ญ วงศ์หิรัญ 66 ม.12 ซอย 6 หนองยาว พนมสารคาม ฉะเชิงเทรา 24120
  โทร.0868461162
 • คุณวนิดา เนตรทอง (ร้านเนตรทองการเกษตร) 8/5 ม.6 ดอนฉิมพลี บางน้ำเปรี้ยว ฉะเชิงเทรา 24170
  โทร.0859011075

ตัวแทนจำหน่ายระยอง

 • คุณเตย ยุติธรรม 29 ม.4 ซ.14 มะขามคู่ นิคมพัฒนา ระยอง 21180
  โทร.0831132633

ตัวแทนจำหน่ายปราจีนบุรี

 • คุณทรงชัย แซ่เตียว (ร้านท่าข้าวเหลียงฮวก) 27/3 ม.3 บางขาม บ้านสร้าง ปราจีนบุรี 25150
  โทร.0634655323
 • คุณอรุณ สมูล 139 ม.7 แก่งดินสอ นาดี ปราจีนบุรี 25220
  โทร.0811552004
 • คุณจำปี  อยู่ประโพ (ร้านวัชระการเกษตร) 99  ม.4  บางเดชะ เมืองปราจีนบุรี ปราจีนบุรี 25000
  โทร0815238028
 • คุณนงนุช ลีลาธนาพิพัฒน์ 107 ม.2 บางแตน บ้านสร้าง ปราจีนบุรี  25150  
  โทร.0850585879

ตัวแทนจำหน่ายตราด

 • คุณมาริษา   แนวพรรณา 149/1   ม.4  หนองคันทรง  เมืองตราด  ตราด 23000
  โทร 0871427044

ตัวแทนจำหน่ายตรัง

 • คุณนฤมล สุขสวัสดิ์ 141/6 ม.2 ทุ่งค่าย ย่านตาขาว ตรัง 92140
  โทร.0817197949