ทำนาอย่างไรในยุค 4.0

ประเทศไทยมีพื้นที่การปลูกข้าวประมาณ 64 ล้านไร่ ซึ่งในแต่ละภาคก็จะพื้นที่การปลูกข้าวที่ไม่เท่ากัน โดยภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีพื้นที่การปลูกข้าวมากที่สุด รองลงมาได้แก่ ภาคกลาง ภาคเหนือและภาคใต้ ตามลำดับ ในปัจจุบันมีการแบ่งวิธีการปลูกข้าวอยู่ 4 วิธี คือ การปลูกข้าวนาดำ การปลูกข้าวนาหว่าน การปลูกข้าวนาไร่ และการปลูกข้าวนาขั้นบันได ซึ่งการปลูกข้าวในแต่ละวิธีก็จะขึ้นอยู่กับลักษณะของพื้นที่นั้นๆ เช่น ในพื้นที่ราบลุ่มก็จะมีการปลูกข้าวแบบข้าวนาหว่านหรือข้าวนาดำ ส่วนในพื้นที่สูง หรือบนดอยก็จะปลูกข้าวแบบข้าวไร่หรือข้าวนาขั้นบันได เป็นต้น

การปลูกข้าวในปัจจุบันมีการใช้แรงงานคนน้อยเนื่องจากแรงงานในภาคเกษตรลดลงมีไม่เพียงพอต่อความต้องการและมีค่าจ้างแรงงานสูงทำให้ไม่คุ้มค่ากับการลงทุน รวมทั้งจะใช้เวลาในการผลิตข้าวมาก ทำให้ไม่ทันต่อการทำนาในครั้งต่อไป ดังนั้นเครื่องจักรกลเกษตรในรูปแบบต่างๆ จึงเข้ามาบทบาทสามารถทดแทนแรงงานคนได้ในเกือบทุกขั้นตอนของการผลิตข้าวในปัจจุบันและอนาคต

ไร่เทพนำมาแชร์ให้เพื่อนได้ทราบกัน เพราะเข้ากับกระแสการทำเกษตรอินทรีย์โดยปลอดสารเคมีอีกด้วย แนวความคิดเกี่ยวกับการทำนาไว้ 2 เรื่อง

1. ประเทศไทยควรลดพื้นที่ปลูกข้าว ขณะนี้ประเทศไทยมีพื้นที่ปลูกข้าวมากเกินไป ควรที่จะลดพื้นที่เหล่านี้ลงแล้วนำมาปลูกพืชชนิดอื่นๆ ที่เหมาะสมกับพื้นที่เช่น ภาคกลางควรจะปลูกผลไม้เหตุผลที่สำคัญอีกประการคือประเทศอื่นๆ เริ่มหันมาปลูกข้าวเยอะขึ้น ข้าวล้นตลาดฉุดราคาเกษตรกร

2. การทำนาที่ไม่ใช้ยาฆ่าแมลง สำหรับการฆ่าแมลงที่มากินข้าวในนาคือจะใช้วิธีปล่อยน้ำให้ท่วมมิดข้าว ซึ่งต้นข้าวทนน้ำได้นานถึง 8 ชั่วโมง ส่วนแมลงนั้นทนน้ำได้เพียงแค่ 1 ชั่วโมง เสร็จแล้วค่อยระบายน้ำออกมา ซึ่งปกติแล้วแมลงจะมาแค่ 2 ช่วงคือ ช่วงต้นอ่อนกับช่วงออกดอก หรือใช้ไร่เทพผสมน้ำฉีดพ่นทางใบ ช่วยต้านทานต่อโรคและแมลงทำให้ต้นข้าวเติบโตและเมล็ดข้าวสมบูรณ์

ไร่เทพ จึงมีแนวความคิด ลดต้นทุนการผลิต มาทำนาแบบอินทรีย์ ที่เน้นการผลิตข้าวที่มีคุณภาพออกจำหน่ายสู่ท้องตลาดโดยไม่ต้องพึ่งพ่อค้าคนกลาง ซึ่งทุกวันนี้ผลผลิตข้าวอินทรีย์ยังมีความต้องการของผู้บริโภคที่นิยมรับประทานอาหารเพื่อสุขภาพ

.
😊ไร่เทพ คุณภาพขั้นเทพ
สารที่เป็นส่วนผสมสำคัญ
1. สารฮิวมิค (Humus หรือ Humic Substance )
2. ฟูลวิค แอซิด (Fulvic Acid)
3. อะมิโนจากสาหร่ายทะเล
4. อะมิโนจากเลือดปลา
5. สารพิเศษจากอิสราเอล
6. สารในกลุ่มอาหารพืชอื่นๆ
😊ไร่เทพ คุณภาพขั้นเทพ
สอบถามข้อมูล-เทคนิคการปลูกพืชชนิดต่างๆ เรามีทีมส่งเสริมการขายที่เชี่ยวชาญ พร้อมตอบคำถามเกษตรกรตลอดเวลา
🌾👀🌾🍅🍆🌽🍄🌰 🍇🍈🍉🍊🍋🍌🍍🍎🍏🍐
—————————-
Tel. : 098-280-8200
—————————-