การจัดการไร่อ้อยอย่างยั่งยืน

การปลูกอ้อยลดลงอย่างต่อเนื่องผลกระทบจากราคาที่ตกต่ำและไม่คุ้มกับต้นทุนการปลูกอ้อย ฤดูแล้งในประเทศไทยเริ่มขึ้น คือ เดือน พ.ย.2562 และคาดว่าจะต่อเนื่องไปจนถึงปี 2563 และในปี 2563 จะแล้งรุนแรงและยาวนานถึงกลางปี โดยกรมอุตุนิยมวิทยา คาดการณ์ว่าประเทศไทยต้องเผชิญฝนแล้งยาวนานจนถึงเดือน มิ.ย. โดยคาดว่าปริมาณฝนจะต่ำกว่าค่าปกติ 3-5 เปอร์เซ็นต์ ในพื้นที่แล้งซ้ำซาก ได้แก่ ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้ตอนบน เมื่อตรวจสอบน้ำในเขื่อนขนาดใหญ่ทั่วประเทศไทย พบว่า ระดับน้ำในเขื่อนขนาดใหญ่ที่อยู่ในเกณฑ์น้ำน้อยวิกฤติ คือ ต่ำกว่าหรือเท่ากับ 30% มีจำนวน 14 แห่ง

ไร่เทพมีส่วนผสมของสารประกอบอินทรีย์ที่มีธาตุคาร์บอนเป็นองค์ประกอบส่วนใหญ่อยู่รวมกับไนโตรเจน แสดงให้เห็นถึงแหล่งของไนโตรเจนที่มีประสิทธิภาพสำหรับพืชและเป็นทางเลือกการปลูกอ้อยที่ดินมีสารอินทรีย์ตกค้างจากการเก็บเกี่ยวสารอนินทรีย์ ไร่เทพได้มีการตรวจสอบ พบว่า อ้อยใช้สารอินทรีย์โลเลกุลเดี่ยวในรูปของกรดอะมิโน ซึ่งกรดอะมิโนที่ใช้นั้นเป็นแหล่งไนโตรเจนส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางเมตาบอลิซึมหรือสัณฐานวิทยาที่แตกต่างกันเมื่อเปรียบเทียบกับการใช้ไนโตรเจนจากอนินทรีย์

 

กรดอะมิโนกับการเกษตรมีความสำคัญมากเนื่องจากกรดอะมิโน เป็นองค์ประกอบของโปรตีนซึ่งเป็นสารอาหารที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโตของพืชและสัตว์ โดยธรรมชาติ พืชสามารถสร้างสารอะมิโนแอซิดขึ้นได้เอง ด้วยการใช้แร่ธาตุต่าง ๆ ที่ได้จากดิน จากน้ำ และที่มีอยู่ในอากาศ แต่ก็มักจะมีข้อจำกัดตามธรรมชาติที่พืชไม่สามารถสร้างกรดอะมิโน เพื่อนำไปสร้างโปรตีน ได้ในปริมาณที่เพียงพอต่อความต้องการของพืช ทำให้บางสถานะพืชขาดโปรตีน จนทำให้พืชไม่สมบูรณ์หรือออกดอกออกผลได้ไม่มาก หรือผลผลิตไม่สมบูรณ์ไม่มีคุณภาพ ดังนั้น ด้วยความรู้ที่มีของนักวิทยาศาสตร์ทางการเกษตร จึงได้มีการนำเอา กรดอะมิโน สำเร็จรูปมาใช้ในการเกษตรเพื่อให้พืชนำไปใช้ประโยชน์ได้เลย ไม่ต้องผ่านขบวนการทางชีวเคมีที่พืชสร้างขึ้นเองตามธรรมชาติ เสมือหนหนึ่งเป็นอาหารเสริมบำรุงพืช เพื่อช่วยกระตุ้นให้อ้อยมีการเจริญเติบโตที่ดี ช่วยเพิ่มผลผลิตและช่วยเพิ่มคุณภาพของผลผลิต มีท่อนยาว ท่อนใหญ่ สีสวยสด ตรงกับความต้องการของตลาด และยังช่วยให้อ้อยมีภูมิต้านทานต่อความเครียด อันเกิดจากสภาวะอากาศที่ไม่เหมาะสม เช่น ร้อนเกินไป ฝนตกมากเกินไป หรือหนาวเกินไป กล่าวโดยสรุป กรดอะมิโน มีคุณสมบัติที่ เป็นประโยชน์ต่อพืช ดังต่อไปนี้

  • ช่วยในการสังเคราะห์โปรตีนให้กับต้นพืช
  • ช่วยลดความเครียดของต้นพืชที่เกิดจากสภาวะที่ไม่เหมาะสม เช่น อากาศร้อน น้ำมากเกินไป ขาดน้ำ ความหนาวเย็น
  • ช่วยในการสังเคราะห์แสงของต้นพืช
  • ช่วยในการบังคับการ ปิด-เปิด ปากใบของพืช เพื่อลดการสูญเสียน้ำในต้นพืช
  • ช่วยกระตุ้นการทำงานของฮอร์โมนพืช
  • ช่วยส่งเสริมการผสมละอองเกสรและการติดผล
  • ช่วยทำให้ผนังเซลล์ของเนื้อเยื่อพืชแข็งแรง ทำให้ผลไม้มีคุณภาพและสุกตามอายุ

ปัจจุบันมีการผลิตสารอะมิโนเพื่อใช้ในการเกษตร ในแวดวงวิชาการเห็นว่ากรดอะมิโนที่มีประสิทธิภาพสูงได้จากขบวนการผลิต แบบใช้เอนไซม์ ซึ่งในทางเคมี ถือว่าวิธีการนี้จะยังคงคุณสมบัติของกรดอะมิโนตามธรรมชาติได้ดีกว่าวิธีการอื่น ๆ

ไร่เทพ เป็นผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรที่มี กรดอะมิโน ที่ได้จากสารเคมีอินทรีย์จากธรรมชาติ จะมีความปลอดภัยต่อการบริโภค และได้รับการจัดให้อยู่ในบัญชีรายชื่อผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในเกษตร เหมาะสำหรับเกษตรกรชาวไร่อ้อยที่ผลิตอ้อยส่งโรงงาน เพราะจะทำให้ได้ผลผลิตมากขึ้นและมีคุณภาพสูง โดยอ้อยต้องเป็นอ้อยตอสองและตอสาม ซึ่งเป็นอ้อยที่ต้องการน้ำหนักและค่าความหวานสูง จะทำให้ได้ราคาดี การเผาใบอ้อยจึงไม่ควรทำเป็นอย่างยิ่งเพราะทำให้ทั้งน้ำหนักและความหวานของอ้อยลดลง ดังนั้นการเก็บเกี่ยวที่เหมาะสมจึงต้องอาศัยรถตัดอ้อย ซึ่งไม่จำเป็นต้องเผาใบอ้อยก่อนการเก็บเกี่ยวเพื่อส่งโรงงานน้ำตาลและยังสามารถตัดปัญหา ความขาดแคลนแรงงานได้อีกด้วย