ปกป้องจุลินทรีย์ในดิน ด้วยการไม่เผาป่า

ไฟไหม้อย่างต่อเนื่องทำลายสารอินทรีย์ที่มีประโยชน์ในดินทำให้ผลผลิตพืชลดลง และเมื่อเวลาผ่านไปต้องใช้ปุ๋ยช่วยในการปรับปรุงดินซึ่งจะมีราคาแพง โดยสาเหตุเกิดจากเปลวไฟจากการสูบบุหรี่และการแพร่กระจายที่มีความเสี่ยงต่อพื้นที่ใกล้เคียง ส่งผลให้เกิดหมอกควันที่เป็นมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม

การแก้ไขปัญหามลพิษด้านฝุ่นละออง เป็นวาระแห่งชาติกระทรวงเกษตรฯ ได้ร่วมกำหนดนโยบาย และมาตรการเพื่อเร่งยกระดับการแก้ไขปัญหา เนื่องจากสถานการณ์วิกฤติหมอกควัน และฝุ่นละอองขนาดเล็กที่เกิดขึ้น สาเหตุหนึ่งเกิดจากการเผาในพื้นที่เกษตรเพื่อเตรียมเพาะปลูกในฤดูถัดไป และเผาเพื่อเก็บเกี่ยวอ้อย ทำให้เกิดหมอกควันและฝุ่นละออง ส่งผลกระทบโดยตรงต่อสุขภาพของเกษตรกรเอง

การรณรงค์หยุดเผาในพื้นที่เกษตร ได้รณรงค์มาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกษตรกรตระหนักและเข้าใจ รวมถึงการสร้างเครือข่ายชุมชนปลอดการเผา เพื่อที่จะเฝ้าระวังอย่างจริงจัง ควบคู่กับการส่งเสริมแนวทางการเกษตรยั่งยืน

การเผาพื้นที่ทางการเกษตรทำให้ดินเสื่อมโทรม ต้นทุนการผลิตสูง ผลผลิตลดลง เกษตรกรสามารถการแก้ไขได้ด้วยการใช้ไร่เทพ อาหารเสริมพืชช่วยในการปรับปรุงสภาพดินให้เหมาะแก่การเพาะปลูก โดยการเพิ่มสารอาหารให้แก่ดิน โดยในไร่เทพจะมีฮิวมิคที่เป็นอินทรีย์วัตถุ เป็นสารจากธรรมชาติ เมื่อฉีดพ่นลงสู่ดินจะช่วยให้ดินสมบูรณ์ขึ้น มีส่วนช่วยให้พืชที่ได้รับมีระบบรากที่ดี มีส่วนช่วยในการแตกราก สร้างรากใหม่ มีส่วนช่วยให้พืชดูดอาหารทางดินได้ดีขึ้น อีกทั้ง ฮิวมิค ยังเป็นองค์ประกอบที่สำคัญของดิน เป็นการแก้ไขในระยะยาวในนการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต เป็นอีกหนึ่งทางเลือกให้เกษตรกรมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น