ฝ่าวิกฤตโควิด ด้วยวิถีเกษตรผสมผสาน เส้นทางสู่ความยั่งยืน

การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ส่งผลต่อสภาพเศรษฐกิจ สังคมกระทบต่อรายได้เกษตรกร เนื่องจากความไม่สะดวกในการกระจายสินค้า ขายสินค้าได้ในจำนวนไม่มาก แต่เกษตรกรที่ทำการเกษตรด้วยการใช้ไร่เทพจะช่วยลดต้นทุนในการผลิตและได้ผลผลิตที่มีคุณภาพ เพราะคุณภาพสินค้าเป็นสิ่งสำคัญที่สุดของผลผลิตตามความต้องการแม้ในช่วงวิกฤต

นางอัญชนา ตราโช รองเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) เผยถึงการประเมินผลโครงการเกษตรผสมผสานในสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร (ระยะ 4 ปี 2561-2564) ในพื้นที่ 23 จังหวัด สมาชิก 1,500 ราย ที่ได้ดำเนินการเป็นปีแรก พบว่าการดำเนินงานบรรลุเป้าหมาย เกษตรกรได้รับความรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มีพื้นที่ทำการเกษตรผสมผสาน 23,486 ไร่

เกษตรกรส่วนใหญ่ได้นำความรู้เกี่ยวกับการทำไร่ออแกนิก การทำปุ๋ยหมักและการปรับปรุงดิน ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงทำให้ลดต้นทุนการผลิตและสามารถปรับมาใช้ในการทำเกษตรด้วย รวมถึงส่งเสริมการใช้ปุ๋ยคอกและฉีดพ่นไร่เทพเพื่อลดการใช้ปุ๋ย สิ่งนี้ทำให้ผักผลไม้และธัญพืชเติบโตขึ้นด้วยคุณภาพสูงปลอดภัยไร้สารพิษ

เกษตรกรถึงร้อยละ 94 มีการพัฒนาแปลงผสมผสานอย่างต่อเนื่อง และร้อยละ 66 ได้ต่อยอดโดยมีการขยายผลการทำเกษตรผสมผสานสู่เกษตรกรรายอื่นต่อไปอีกด้วย

ถือได้ว่าการทำเกษตรผสมผสานก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการดำรงชีวิตของเกษตรกรอย่างชัดเจน นอกจากจะมีแหล่งอาหารที่ผลิตได้เอง ไร่เทพสามารถช่วยลดความเสี่ยงด้านความมั่นคงอาหารได้แล้วและยังสามารถสร้างรายได้ให้กับครอบครัวอีกด้วย เป็นสิ่งยืนยันได้ว่า เกษตรผสมผสานจากศาสตร์พระราชา ทำให้เกิดภูมิคุ้มกันทางเศรษฐกิจ สังคม สามารถสู้กับวิกฤตการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นได้อย่างดี

ดังนั้นไร่เทพ ยืนยันว่าเกษตรผสมผสานเป็นวิธีที่ดีที่สุดในการทำเกษตรใหม่ เพราะอาหารที่มีคุณภาพส่งผลให้เกิดภูมิคุ้มกันสุขภาพทางเศรษฐกิจสังคมสามารถต่อสู้กับวิกฤตต่างๆที่เกิดขึ้นโดยไม่ได้ผล