คิดวิธีการที่ทันสมัย ในการทำการเพาะปลูก

คุณต้องการจะอัพเกรดหรือซื้อเครื่องจักรทางการเกษตรใหม่ที่ทันสมัยเพื่อเพิ่มผลผลิตหรือไม่ ? ซึ่งเมื่อเกษตรกรได้ใช้อุปกรณ์ใหม่ที่ทันสมัยนั้นแล้วจะพบว่า มีความสะดวกสบาย ง่ายต่อการใช้งาน และมีความสามารถในการถ่ายโอนข้อมูลที่ไร้รอยต่อ ในทางกลับกัน มันอาจมีต้นทุนที่แพงสำหรับ #เกษตรกร รายย่อยที่จะได้รับเครื่องจักรที่ทันสมัย และเมื่อคิดถึงการเพาะปลูกก็จะต้องนึกถึงระยะในการเพิ่มผลผลิตเป็นอันอับแรก ซึ่งในการเพาะปลูกสามารถแบ่งออกได้เป็น 4 ระยะ ดังนี้ :-

 

ระยะที่ 1 #เพิ่มผลผลิต โดยการใช้ #ไร่เทพ ฉีดพ่นทางใบและดิน ซึ่งเป็น #ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร #ที่ปลอดสารพิษ แถมยังเป็น #ธาตุอาหารสำหรับพืช เพื่อใช้ในการเจริญเติบโต และที่ดียิ่งกว่านั้นคือเป็น #อินทรีย์วัตถุ ด้วย
ระยะที่ 2 ขยาย #พื้นที่ทางการเกษตร เพื่อเพิ่มพื้นที่ในการผลิต ทำให้มีรายได้มากขึ้น

ระยะที่ 3 เพิ่มเครื่องจักรใหม่ที่ทันสมัยเพื่อใช้งานใน #ไร่นา #สวน
ระยะที่ 4 อัพเกรดเครื่องจักรให้ใหม่และทันสมัยอยู่ตลอดเพื่อสร้างผลผลิตที่มี #คุณภาพ และสม่ำเสมอ รวมถึงการใช้ไร่เทพ เพื่อพัฒนา #ปรับปรุงดิน และทำให้ได้ผลผลิตที่ดีขึ้น

#อาหารเสริมพืช #ลดต้นทุน #เพิ่มกำไร #ใช้แล้วเห็นผลจริง