ทำไม?ต้องหยุดใช้ยาฆ่าแมลง

ความอันตรายจากสารกำจัดศัตรูพืชสามารถก่อให้เกิดโรคได้ เช่น โรคมะเร็ง อัลไซเมอร์ สมาธิสั้น และแม้กระทั่งข้อบกพร่องที่เกิดจากสารพิษและอาจทำให้เป็นอันตรายถึงแก่ชีวิตได้ ซึ่งมันอาจมีความเป็นพิษเฉียบพลันและ / หรือเป็นพิษเรื้อรังที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงโดยเฉพาะกับเด็ก โดยได้รับการยอมรับว่าเป็นปัญหาระดับโลกนอกจากนี้ยังเป็นอันตรายต่อระบบประสาท ระบบสืบพันธุ์ และระบบต่อมไร้ท่อ ในท้องตลาดมีสารกำจัดศัตรูพืชที่มีผลไม่ดีต่อสุขภาพที่ถูกสังเคราะห์ขึ้นเพื่อนำมาใช้เป็นยาฆ่าหญ้าหรือใช้ในการควบคุมศัตรูพืช ในประเทศไทยได้มีการห้ามใช้สารกำจัดศัตรูพืชที่มี 3 สารเคมีนี้ คือ พาราควอต ไกลโฟเซต และคลอร์ไพริฟอส เนื่องจากมันมีผลกระทบต่อสุขภาพอย่างเฉียบพลัน ทำให้เกิดอาการแสบร้อน, ผื่น, แผล, ตาบอด, คลื่นไส้, เวียนศีรษะ, ท้องเสียและอาจส่งผลถึงแก่ชีวิต – “ทำไมต้องหยุดใช้ยาฆ่าแมลง”

ไร่เทพ : อาหารเสริมพืชเพื่อเพิ่มผลผลิตและยังเพิ่มความต้านทานโรคและแมลงในพืช ด้วยนาโนเทคโนโลยีที่นำเอาสารจากธรรมชาติมาไว้ในห่อเล็กๆ เพื่อเสริมสร้างคุณค่าทางโภชนาการให้แก่พืช หลังจากที่ได้ฉีดพ่นไร่เทพทางใบและดินแล้วมันจะช่วยส่งเสริมพัฒนาระบบรากของพืชอย่างรวดเร็ว ซึ่งผลิตภัณฑ์ไร่เทพได้ออกแบบสำหรับใช้กับดินทุกชนิดเพื่อปรับปรุงดิน ทำให้พืชได้รับแร่ธาตุและกรดอะมิโนที่ช่วยส่งเสริมการออกดอกและเพิ่มผลผลิต ไร่เทพจะช่วยให้พืชเพิ่มผลผลิต ช่วยให้พืชโตไว เขียวทันใจ ปลอดภัย ไร้สารพิษ ช่วยพัฒนาระบบราก รวมถึงต้านทานโรคและแมลง เราเชื่อว่าพืชต้องการสารอาหารที่เหมาะสม เรารู้จักการเพาะปลูก เรารักพืช และเราให้บริการผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูงสุดเท่านั้น เพื่อพืชของคุณ

 

การวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาเปรียบเทียบพฤติกรรมการเปิดรับข่าวสาร ความรู้ ทัศนคติ และการป้องกันกำจัดศัตรูพืชตามโครงการพยากรณ์และเตือนการระบาดศัตรูข้าว รวมทั้งการใช้สารเคมีป้องกันและกำจัดศัตรูพืชของเกษตรกรที่เป็นสมาชิกโครงการพยากรณ์และเตือนการระบาดศัตรูข้าว จำนวน 217 คน และเกษตรกรที่ไม่เป็นสมาชิกฯ จำนวน 159 คน ซึ่งอาศัยในเขต 5 อำเภอของจังหวัดชัยนาท โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำข้อมูลที่ได้ไปเป็นพื้นฐานในการกำหนดแนวทางการสื่อสาร และเนื้อหาที่เหมาะสมในการถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับการป้องกันกำจัดศัตรูพืชตามโครงการฯ ผลการวิจัยปรากฏดังนี้

1. เกษตรทั้งสองกลุ่มมีการเปิดรับข่าวสารและประสบการณ์ภายนอกสังคมน้อย โดยเปิดรับข่าวต่างๆ จากวิทยุมากที่สุด รองลงมาคือ โทรทัศน์และหนังสือพิมพ์ตามลำดับ ส่วนข่าวสารด้านการป้องกันและกำจัดศัตรูพืชนั้นได้รับจากสื่อบุคคลมากกว่าสื่อมวลชน สำหรับแหล่งสารที่เกษตรกรทั้งสองกลุ่มต้องการได้รับข่าวสารเรื่องการป้องกันและกำจัดศัตรูพืชมากที่สุดคือ จากเจ้าหน้าที่หน่วยปราบศัตรูพืช

2. เกษตรกรที่เป็นสมาชิกฯ มีฐานะทางเศรษฐกิจสังคม ความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมการป้องกันกำจัดศัตรูพืชตามโครงการฯ รวมทั้งการใช้สารเคมีฯ ดีกว่าเกษตรกรที่ไม่เป็นสมาชิก

3. เกษตรกรทั้งสองกลุ่มยังขาดความรู้ในเรื่องศัตรูธรรมชาติ ระดับเศรษฐกิจ และความรู้เรื่องสารเคมีฯ ในบางเรื่อง เช่นไม่สามารถระบุชื่อสารเคมีที่ใช้ในการป้องกันกำจัดศัตรูข้าวและไม่ทราบถึงผลกระทบของสารเคมีฯ ที่มีต่อสิ่งแวดล้อมและศัตรูธรรมชาติ

4. เกษตรกรทั้งสองกลุ่มยังคงมีทัศนคติที่ไม่ถูกต้องในเรื่อง ประโยชน์ของศัตรูธรรมชาติและ ประสิทธิภาพของสารเคมีป้องกันและกำจัดศัตรูพืช

5. จากการหาความสัมพันธ์ระหว่างความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมกับตัวแปรต่างๆ พบว่าการเข้ารับการอบรมเรื่องการป้องกันและกำจัดศัตรูพืชเป็นตัวแปรสำคัญที่มีความสัมพันธ์กับความรู้ ทัศนคติและพฤติกรรมเกษตรกรทั้งสองกลุ่ม และพบว่าเกษตรกรที่มีความรู้และทัศนคติที่ถูกต้องเกี่ยวกับการป้องกันและกำจัดศัตรูพืชตามโครงการฯ จะมีความรู้และทัศนคติที่ถูกต้องเกี่ยวกับสารเคมีฯ ด้วย

6. จาการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน พบว่า ความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมมีความสัมพันธ์กัน โดยทัศนคติและความรู้ เป็นตัวแปรที่อธิบายความผันแปรหรือมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมมากกว่าตัวแปรอื่น

.
😊ไร่เทพ คุณภาพขั้นเทพ
สารที่เป็นส่วนผสมสำคัญ
1. สารฮิวมิค (Humus หรือ Humic Substance )
2. ฟูลวิค แอซิด (Fulvic Acid)
3. อะมิโนจากสาหร่ายทะเล
4. อะมิโนจากเลือดปลา
5. สารพิเศษจากอิสราเอล
6. สารในกลุ่มอาหารพืชอื่นๆ
😊ไร่เทพ คุณภาพขั้นเทพ
สอบถามข้อมูล-เทคนิคการปลูกพืชชนิดต่างๆ เรามีทีมส่งเสริมการขายที่เชี่ยวชาญ พร้อมตอบคำถามเกษตรกรตลอดเวลา
🌾👀🌾🍅🍆🌽🍄🌰 🍇🍈🍉🍊🍋🍌🍍🍎🍏🍐
—————————-
Tel. : 098-280-8200
—————————-