Smart Farmer ออนไลน์ให้สู่ตลาดโลก

งานสัมมนามิติใหม่ในรูปแบบออนไลน์ ภายใต้โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการด้านการค้าออนไลน์สู่ตลาดโลกหลักสูตร “Smart Farmer ออนไลน์สู่ตลาดโลก” ที่จัดโดยสถาบันพัฒนาผู้ประกอบการการค้ายุคใหม่ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ โดยโครงการนี้เกิดขึ้นภายใต้หลักคิด “เกษตรผลิต พาณิชย์ตลาด” ซึ่งได้มีการทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดระหว่างกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และกระทรวงพาณิชย์ เนื่องจากทั้ง 2 หน่วยงานมีความสำคัญทั้งด้านการผลิตและการตลาด จึงจำเป็นที่จะต้องทำงานไปในทิศทางเดียวกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสถานการณ์ปัจจุบันและสถานการณ์เศรษฐกิจการค้าโลกที่เปลี่ยนแปลงเข้าสู่ยุค New Normal ทางเศรษฐกิจ โดยมีการเปลี่ยนแพลตฟอร์มเข้าสู่อีคอมเมิร์ซหรือการค้าออนไลน์ที่เข้ามามีบทบาท และทวีความสำคัญ โดยเฉพาะในขณะที่ทั่วโลกประสบปัญหาการระบาดของโควิด-19 ดังนั้นการจัดการสัมมนาอบรมออนไลน์ เพื่อส่งเสริมการส่งออกโดยระบบอีคอมเมิร์ซ และระบบออนไลน์ จึงเป็นเรื่องที่สอดคล้องกับสถานการณ์เป็นอย่างยิ่ง โดยเฉพาะสินค้าทางการเกษตรเพราะมีความสำคัญต่อตัวเลขการส่งออกของประเทศ โดยพบว่าประเทศไทยมีพื้นที่ทางการเกษตรมากถึง 40% และมีเกษตรกรที่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมมากถึง 10 ล้านคน ดังนั้นการส่งเสริมให้เกษตรกรเกิดความรู้ และสามารถขายสินค้าของตนเองบนแพลตฟอร์มออนไลนได้นั้น จะช่วยให้เกษตรกรมีช่องทางในการกระจายสินค้าและเพิ่มมูลค่าของสินค้าได้มากยิ่งขึ้น

หากต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมสามารถติดต่อได้ที่ สถาบันพัฒนาผู้ประกอบการการค้ายุคใหม่ (NEA) ได้ที่ nea.ditp.go.th หรือ www.ditp.go.th หรือ www.facebook.com/nea.ditp หรือ Call Center 1169 กด 3

.
😊ไร่เทพ คุณภาพขั้นเทพ
สารที่เป็นส่วนผสมสำคัญ
1. สารฮิวมิค (Humus หรือ Humic Substance )
2. ฟูลวิค แอซิด (Fulvic Acid)
3. อะมิโนจากสาหร่ายทะเล
4. อะมิโนจากเลือดปลา
5. สารพิเศษจากอิสราเอล
6. สารในกลุ่มอาหารพืชอื่นๆ
😊ไร่เทพ คุณภาพขั้นเทพ
สอบถามข้อมูล-เทคนิคการปลูกพืชชนิดต่างๆ เรามีทีมส่งเสริมการขายที่เชี่ยวชาญ พร้อมตอบคำถามเกษตรกรตลอดเวลา
🌾👀🌾🍅🍆🌽🍄🌰 🍇🍈🍉🍊🍋🍌🍍🍎🍏🍐
—————————-
Tel. : 098-280-8200
—————————-