รักษาค่า pH ของดินและ EC

ไร่เทพเหมาะสำหรับผักทุกชนิดและรักษาค่าความเป็นกรดของดิน ค่า pH ในความหมายของการปลูกพืชไร้ดิน คือค่าความเป็นกรด-เบส ของสารละลาย (น้ำผสมธาตุอาหารที่ใช้ในการปลูกพืช) โดยค่า pH จะมีช่วงการวัดอยู่ที่ 1 – 14 โดยจะนับค่าที่ 7 เป็นกลาง กล่าวคือ หากวัดค่าได้ต่ำกว่า 7 แสดงว่าของเหลวนั้นเป็นกรด หากวัดได้สูงกว่า 7 ขึ้นไปแสดงว่าเป็นเบส สำหรับการปลูกพืชด้วยน้ำนั้นค่า pH มีส่วนสำคัญเป็นอย่างมากสำหรับการทำปฎิกิริยาทางเคมีกับธาตุอาหารที่ใช้เลี้ยงพืช โดยธรรมชาติน้ำที่มีความเป็นกรดจะทำให้ธาตุอาหารพืชละลายตัวได้ดี และพืชสามารถดูดซึมไปใช้งานได้อย่างสะดวก แต่ถ้าหากน้ำที่ใช้ผสมธาตุอาหารพืชมีความเป็นเบสสูงจะทำให้ธาตุอาหารพืชตกตะกอนจนพืชไม่สามารถดูดซึมไปใช้งานได้ ดังนั้น การปรับค่า pH ผู้ปลูกจะต้องปรับให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมกับอายุการปลูกและชนิดของพืชนั้นๆ ด้วย โดยปกติค่า pH ที่ใช้ในการปลูกพืชจะมีค่าอยู่ในช่วง 5.5 – 7.0 แต่ค่าที่ดีที่สุดต่อการละลายตัวของธาตุอาหารพืชจะอยู่ที่ 5.8 – 6.3

ค่า EC หรือ Electrical Conductivity คือ ค่าเหนี่ยวนำกระแสไฟฟ้าของสิ่งต่างๆ ซึ่งเราสามารถใช้ค่า EC วัดค่าความนำไฟฟ้าของน้ำได้เช่นกัน โดยปกติน้ำบริสุทธิ์จะมีค่านำกระแสไฟฟ้าต่ำหรือมีค่าใกล้ศูนย์ แต่เมื่อมีการเติมสารละลายต่างๆ ลงในน้ำ เช่น การเติมปุ๋ยหรือธาตุอาหารพืชลงในน้ำจะทำให้ค่านำกระแสไฟฟ้าหรือค่า EC สูงขึ้นเป็นต้น ดังนั้นเราจึงสามารถใช้ค่า EC เป็นหน่วยในการวัดปริมาณปุ๋ยหรือธาตุอาหารที่ละลายในน้ำได้นั้นเองครับ สำหรับเครื่องวัดค่า EC นั้นมีหลากหลายรุ่น ต่างราคา ซึ่งมีความเที่ยงตรงและความทนทานที่ต่างกันไป

ไร่เทพ เป็นอาหารพืชสูตรผงนาโน ปลอดสารพิษ เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม มีส่วนผสมที่เพิ่มขึ้นออกฤทธิ์เห็นผลเร็วและแรงกว่า เป็นสูตรพิเศษที่มีการเสริมคุณภาพของวัตถุดิบให้มีความเข้มข้น และมีประโยชน์ต่อพืชมากยิ่งขึ้น

✅ สามารถใช้แทนปุ๋ยได้
✅ สามารถละลายน้ำได้ดีและเร็ว ละลายหมดไม่มีตกตะกอน
✅ ทำให้โครงสร้างของดินดี ดินโปร่ง ร่วนซุย น้ำและอากาศถ่ายเทสะดวก รากพืชแผ่ขยายได้ง่าย ผสมน้ำราดโคนต้น
✅ จะช่วยปรับสภาพดินเหนียวให้คลายตัวออก
✅ สามารถปลดปล่อยธาตุอาหารที่ถูกตรึงไว้ในดินให้พืชกลับนำมาใช้ใหม่ได้ใหม่อย่างเต็มที่ในดินทรายจะช่วยอุ้มน้ำ
✅ รักษาความเป็นกรด-ด่าง ไม่ให้เปลี่ยนแปลงเร็ว