Category Archives: ข่าวสาร

ไร่เทพบริจาคสมทบทุน

เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2566 คุณเชอรี่ มนต์พิชิต กรรมการผู้จัดการ และคุณพิทยา พันธุ์ขะวงษ์ รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท ริชเชอร์ จำกัด ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ “ไร่เทพ” อาหารเสริมพืชและ “ดินเทพ” สารอาหารของจุลินทรีย์ในดิน ร่วมกันบริจาคเงินจำนวน 100,000 บาท เพื่อสมทบทุนในโครงการก่อสร้างหอพักนักศึกษาพยาบาลพร้อมอาคารที่จอดรถ คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ ให้กับคณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

 

.
😊ไร่เทพ คุณภาพขั้นเทพ
สารที่เป็นส่วนผสมสำคัญ
1. สารฮิวมิค (Humus หรือ Humic Substance )
2. ฟูลวิค แอซิด (Fulvic Acid)
3. อะมิโนจากสาหร่ายทะเล
4. อะมิโนจากเลือดปลา
5. สารพิเศษจากอิสราเอล
6. สารในกลุ่มอาหารพืชอื่นๆ
😊ไร่เทพ คุณภาพขั้นเทพ
สอบถามข้อมูล-เทคนิคการปลูกพืชชนิดต่างๆ เรามีทีมส่งเสริมการขายที่เชี่ยวชาญ พร้อมตอบคำถามเกษตรกรตลอดเวลา
🌾👀🌾🍅🍆🌽🍄🌰 🍇🍈🍉🍊🍋🍌🍍🍎🍏🍐
—————————-
Tel. : 098-280-8200
—————————-

ธ.ก.ส. ประกาศจ่ายเงินให้ชาวไร่ผู้ปลูกมันสำปะหลัง

เกษตรกรผู้ปลูกมันไม่ต้องตกใจ ธ.ก.ส. ประกาศจ่ายเงินให้ชาวไร่ผู้ปลูกมันสำปะหลัง ตรวจสอบ “เงินประกันรายได้เกษตรกร” ธ.ก.ส. ประกาศจ่ายเงินให้ชาวไร่ผู้ปลูกมันสำปะหลัง

ธ.ก.ส. ประกาศผ่านเพจเฟซบุ๊ค ระบุว่า มาแล้ว! โครงการประกันรายได้เกษตรกร สำหรับพี่น้องชาวไร่ผู้ปลูกมันสำปะหลัง ปี 2563/  64 วัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือให้เกษตรกรได้รับราคามันสำปะหลังที่เหมาะสมกับราคาตลาด

  • เพื่อเป็นการใช้กลไกลตลาดในการสร้างเสถียรภาพราคาในระยะยาวและมีความยั่งยืน
  • เพื่อลดภาระงบประมาณค่าใช้จ่ายของรัฐบาลในการช่วยเหลือเกษตรกร

กลุ่มเป้าหมาย เกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนเพาะปลูกมันสำปะหลังปี 2563/2564 กับกรมส่งเสริมการเกษตร โดยมีช่วงเวลาการเพาะปลูก ตั้งแต่ 1 เมษายน 2563 – 31 มีนาคม 2564- เป็นเกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลังด้วยตนเองและกรรมสิทธิ์เป็นของเกษตร- สามารถรับสิทธิ์ได้ในช่วงการเก็บเกี่ยวที่ระบุไว้ในทะเบียนเกษตรกร โดยแจ้งกับกรมส่งเสริมการเกษตรนับจากวันที่เพาะปลูกไว้ไม่น้อยกว่า8 เดือน

ราคาและปริมาณประกัน
  • ราคาเป้าหมาย ณ หัวมันสำปะหลังสดเชื้อแป้ง 25% กิโลกรัมละ 2.50 บาท
  • ใช้ปริมาณผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่ของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เฉลี่ยย้อนหลัง 3 ปี เท่ากับ 3,419 กิโลกรัมต่อไร่
  • ได้รับสิทธิ์ชดเชยส่วนต่างตามที่ปลูกจริง ครัวเรือนละไม่เกิน 100 ตัน และต้องไม่ซ้ำแปลง

ระยะเวลาดำเนินการ

  • ชดเชยส่วนต่างวันที่ 1 ธ.ค. 2563 – 1 พ.ย. 2564 ทุกวันที่ 1 ของเดือนเป็นเวลา 12 เดือน โดยงวดแรกจะครอบคลุมถึงเกษตรกรเพาะปลูกมันสำปะหลัง ปี 2536/64
  • สำหรับการประกาศราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงงวดสุดท้ายครอบคลุมเกษตรกรที่ระบุวันที่คาดว่าเก็บเกี่ยวตั้งแต่ 1 ต.ค. 2564 เป็นต้นไป

นอกจากนี้รัฐบาลยังมีมาตรการคู่ขนานเพื่อรักษาเสถียรภาพราคามันสำปะหลัง ผ่านโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการเพาะปลูกมันสำปะหลัง โดย ธ.ก.ส. สนับสนุนสินเชื่อเพื่อเป็นเงินทุนในการพัฒนาการผลิตของ เกษตรกร ควบคู่การใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต เพิ่มคุณภาพของมันสำปะหลัง รวมถึงลดต้นทุนการผลิตใหUกับเกษตรกร วงเงินกู้รวม 1,150 ล้านบาท เปiาหมายเกษตรกร 5,000 ราย รายละไม่เกิน 230,000 บาท ผู้กู้จ่ายดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 3.875เป็นระยะเวลาไม่เกิน 24 เดือน และโครงการสินเชื่อ เพื่อรวบรวมมันสำปะหลังและสร้างมูลค่าเพิ่มโดยสถาบันเกษตรกร ซึ่ง ธ.ก.ส. สนับสนุนสินเชื่อแก่สถาบัน เกษตรกรที่มีการประกอบธุรกิจเกี่ยวกับมันสำปะหลังหรือสถาบันเกษตรกรที่มีสมาชิกประกอบอาชีพเลี้ยงสัตว์ เป็นหลัก เพื่อนำไปใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการรวบรวมหรือรับซื้อหัวมันสำปะหลัง รวมทั้งเพื่อใช้เป็นวัตถุดิบในการ ผลิตอาหารสัตว์หรือใช้ในกิจการของสถาบันเกษตรกร วงเงินกู้รวม 1,500 ล้านบาท ผู้กู้จ่ายดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 1 ต่อปี เป็นระยะเวลาไม่เกิน 12 เดือน

อยากให้มันของท่านโตไว ผลผลิตดี  ดินนิ่ม ขุดง่าย ต้นยาว รากแข็งแรง  ใช้ไร่เทพ ลดการใช้ปุ๋ย ลงได้อีกด้วย

.
😊ไร่เทพ คุณภาพขั้นเทพ
สารที่เป็นส่วนผสมสำคัญ
1. สารฮิวมิค (Humus หรือ Humic Substance )
2. ฟูลวิค แอซิด (Fulvic Acid)
3. อะมิโนจากสาหร่ายทะเล
4. อะมิโนจากเลือดปลา
5. สารพิเศษจากอิสราเอล
6. สารในกลุ่มอาหารพืชอื่นๆ
😊ไร่เทพ คุณภาพขั้นเทพ
สอบถามข้อมูล-เทคนิคการปลูกพืชชนิดต่างๆ เรามีทีมส่งเสริมการขายที่เชี่ยวชาญ พร้อมตอบคำถามเกษตรกรตลอดเวลา
🌾👀🌾🍅🍆🌽🍄🌰 🍇🍈🍉🍊🍋🍌🍍🍎🍏🍐
—————————-
Tel. : 098-280-8200
—————————-

“ข้าวหอมมะลิไทย” คืนบัลลังก์ ข้าวดีที่สุดในโลก

เห็นข่าว ข้าวหอมมะลิไทยแล้วเป็นเรื่องที่น่ายินดี เรื่องคุณภาพพันธุ์ข้าวไทยกลับมาคืนบัลลังก์ ทวงแชมป์ข้าวหอมมะลิไทย ดีอันดับ 1 ของโลกปี 2020 แต่…ทำไม ทำไม๊ ทำไม ชาวนาไทย ยังได้กำไรต่อผลผลิตน้อยจัง แฮร่!! จากการประกวดข้าวทั้งสิ้น 5 ประเทศ ขณะที่การส่งออกทั้งปี 2563 นี้อยู่ที่ 5.8 ล้านตัน เนื่องผู้ส่งออกเจอปัญหาขาดแคลนตู้ ส่วนการส่งออกข้าวไทยปี 2564  7 ล้านตัน

 

วันที่ 4 ธันวาคม 2563 นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ปี 2020 ประเทศไทยได้รับรางวัล ข้าวที่ดีที่สุดในโลก หรือ “World’s Best Rice Award 2020” จากการประกวดข้าวที่ใหญ่ที่สุดในโลกซึ่งจัดเป็นประจำทุกปีในงานประชุมข้าวโลก หรือ World Rice Conference จัดโดย The Rice Trader สหรัฐอเมริกา

โดยจัดงานครั้งที่ 12 ระหว่างวันที่ 1-3 ธันวาคม 2563 ที่ผ่านมา ซึ่งถือว่าเป็นผลงานของประเทศไทย เกษตรกร โรงสี ผู้ประกอบการ ผู้ส่งออกข้าว และหน่วยงานของภาครัฐ“จากนี้จะมุ่งพัฒนาพันธ์ข้าว 7 ชนิด ได้แก่ ข้าวหอมมะลิ ข้าวหอมไทย ข้าวพื้นนุ่ม ข้าวพื้นแข็ง ข้าวเหนียม ข้าวสี อีกทั้งจะพัฒนาเพิ่มพันธ์ข้าวให้ได้ไม่ต่ำกว่า 12 ชนิด เพื่อการแข่งขันได้ในตลาดให้ได้”

การได้รับรางวัลครั้งนี้จะเป็นจุดเริ่มต้นในการประกาศเดินหน้ายุทธศาสตร์ข้าวไทย ปี 2563-2567 ที่ผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากรัฐบาลโดยตั้งเป้าหมายว่า 5 ปีนี้ ประเทศไทยจะต้องเป็นผู้นำการผลิตตลาดข้าวและผลิตภัณฑ์ข้าวของโลกให้ได้ ซึ่งเมื่อไทยได้รางวัลข้าวที่ดีที่สุด จะเป็นการสร้างความเชื่อมั่นและยกระดับคุณภาพข้าวไทยในตลาดโลกได้มากขึ้น หลักการตัดสินจะมีคณะกรรมการและเชฟที่มีชื่อเสียงระดับนานานาชาติร่วมกันตัดสิน เกณฑ์การตัดสินจะแบ่งเป็น 2 ช่วงคือ ลักษณะของข้าวก่อนหุง และหลังหุงสุก ก่อนหุงจะดูรูปลักษณ์ของข้าวมีความสวยงาม ความสะอาดมากน้อยเพียงใด และหลังหุงสุกจะให้เชฟทดลองชิมรสชาติ ทั้งกรรมการและเชฟจะตัดสินแบบ ไบลด์ เทสต์ (Blind Test) ไม่มีการบอกก่อนว่าข้าวไหนเป็นของประเทศไหน จากนั้นกรรมการและเชฟจะรวมคะแนนก่อนหุงและหลังหุง ปรากฏว่าข้าวไทยได้คะแนนสูงสุดทั้งเกณฑ์ก่อนหุงและหุงแล้ว


ตลาดข้าวหอมมะลิไทยยังครองตลาดส่งออก เช่น สหรัฐ แคนาดา ฮ่องกง และสิงคโปร์ เนื่องจากข้าวไทยเมื่อเทียบคู่แข่งอย่างเวียดนามยังสามารถแข่งขันได้ เพราะราคาไม่ห่างกันมาก ยกเว้นราคาข้าวอินเดีย ที่ห่างถึง 100 เหรียญสหรัฐ

ขอขอบคุณ :  prachachat.net/

 

.
😊ไร่เทพ คุณภาพขั้นเทพ
สารที่เป็นส่วนผสมสำคัญ
1. สารฮิวมิค (Humus หรือ Humic Substance )
2. ฟูลวิค แอซิด (Fulvic Acid)
3. อะมิโนจากสาหร่ายทะเล
4. อะมิโนจากเลือดปลา
5. สารพิเศษจากอิสราเอล
6. สารในกลุ่มอาหารพืชอื่นๆ
😊ไร่เทพ คุณภาพขั้นเทพ
สอบถามข้อมูล-เทคนิคการปลูกพืชชนิดต่างๆ เรามีทีมส่งเสริมการขายที่เชี่ยวชาญ พร้อมตอบคำถามเกษตรกรตลอดเวลา
🌾👀🌾🍅🍆🌽🍄🌰 🍇🍈🍉🍊🍋🍌🍍🍎🍏🍐
—————————-
Tel. : 098-280-8200
—————————-

5 โรคที่ปลายฝนต้นหนาว

ฝนเริ่มมาบอกลา ลมหนาวก็เริ่มมา 🌦💨อากาศเปลี่ยนแปลงแบบนี้ อย่าว่าแต่คนเลย ผลผลิตก็เช่นกัน หากปรับตัวไม่ทัน 5 โรคที่ปลายฝนต้นหนาวแบบนี้แวะเวียนมาแน่แท้

🥀โรคราน้ำค้าง
พืชตระกูลแตงมักจะเป็นบ่อย ใบจะเป็นจุดละเอียดสีดำอยู่รวมกันเป็นกลุ่มเล็กๆ ด้านใต้ใบ ตรงจุดเหล่านี้จะมีราสีขาวอมเทาอ่อนคล้ายผงแป้งขึ้นเป็นกลุ่มๆ กระจายทั่วไป ใบที่อยู่ตอนล่างๆ จะมีแผลเกิดก่อนแล้วลุกลามขึ้นไปยังใบที่อยู่สูงกว่า ใบที่มีเชื้อราขึ้นเป็นกลุ่มกระจายเต็มใบจะมีลักษณะเหลืองและใบจะร่วงหรือแห้ง ในเวลาที่อากาศไม่ชื้นจะไม่พบผงแป้งและแผลแห้งเป็นสีเทาดำ

🥀โรคเน่าคอดิน
โรคนี้ เป็นโรคที่เกิดในพืชระยะต้นกล้าของพืชผักต่างๆ ทุกชนิด รวมทั้งพืชไร่ด้วย เชื้อโรคเข้าทำลายเมล็ดพืชตั้งแต่ก่อนงอก ทำให้เมล็ดเน่า หรือทำลายหลังจากที่เมล็ดงอกแล้ว แต่ยังไม่ทันโผล่พ้นดินขึ้นมา ลักษณะที่พบก็คือ หลังจากที่หว่านเมล็ดพืชลงไปมีต้นกล้างอกขึ้นมาไม่สม่ำเสมอ และตายไปเป็นหย่อมๆ พบโรคได้บ่อยในฤดูฝนหรือปลายฤดูฝนต้นฤดูหนาว

🥀โรคใบจุด

โรคใบจุด นี้ เป็นโรคที่เกิดในพืชระยะต้นกล้าของพืชผักต่างๆ ทุกชนิด รวมทั้งพืชไร่ด้วย เชื้อโรคเข้าทำลายเมล็ดพืชตั้งแต่ก่อนงอก ทำให้เมล็ดเน่า หรือทำลายหลังจากที่เมล็ดงอกแล้ว แต่ยังไม่ทันโผล่พ้นดินขึ้นมา ลักษณะที่พบก็คือ หลังจากที่หว่านเมล็ดพืชลงไปมีต้นกล้างอกขึ้นมาไม่สม่ำเสมอ และตายไปเป็นหย่อมๆ

🥀โรคราสนิมขาวในผัก
จะพบจุดสีเหลืองซีดด้านบนของใบ ด้านใต้ใบตรงกันข้ามจะเป็นตุ่มนูนเล็ก ๆ ขนาด 1-2 มิลลิเมตร อาจพบลักษณะปุ่มปม หรือบวมพองโตขึ้นในส่วนของก้านใบและลำต้น การให้น้ำในแปลงปลูก อย่าให้ชื้นแฉะจนเกินไป

🥀โรคเหี่ยว
ใบที่อยู่โคนต้นเปลี่ยนเป็นสีเหลือง และร่วง ต่อมาใบจะเหี่ยวทั้งต้น เมื่อผ่าลำต้นบริเวณเหนือระดับดินตามยาวจะพบว่าท่อน้ำท่ออาหารเป็นสีน้ำตาล การผิดปกติของท่อน้ำท่ออาหารนี้จะลงไปถึงส่วนรากด้วย พริกที่เป็นโรคนี้ขั้นสุดท้ายจะแห้งตาย

แต่ช้าก่อน แนะนำฉีดพ่นไร่เทพก่อนปลูก หรือ ก่อนเก็บเกี่ยว ประมาณ 15 วัน เพื่อป้องกันตั้งแต่ต้นเหตุ รวมทั้งปลอดภัยต่อผู้ใช้และผู้บริโภคสามาถเก็บเกี่ยวผลผลิตได้ทันที พิสูจน์แล้วว่าใช้ได้ผลดี เกินกว่า 90%

ขอขอบคุณ : ห้องสมุดเพื่อเกษตรกรไทย

.
😊ไร่เทพ คุณภาพขั้นเทพ
สารที่เป็นส่วนผสมสำคัญ
1. สารฮิวมิค (Humus หรือ Humic Substance )
2. ฟูลวิค แอซิด (Fulvic Acid)
3. อะมิโนจากสาหร่ายทะเล
4. อะมิโนจากเลือดปลา
5. สารพิเศษจากอิสราเอล
6. สารในกลุ่มอาหารพืชอื่นๆ
😊ไร่เทพ คุณภาพขั้นเทพ
สอบถามข้อมูล-เทคนิคการปลูกพืชชนิดต่างๆ เรามีทีมส่งเสริมการขายที่เชี่ยวชาญ พร้อมตอบคำถามเกษตรกรตลอดเวลา
🌾👀🌾🍅🍆🌽🍄🌰 🍇🍈🍉🍊🍋🍌🍍🍎🍏🍐
—————————-
Tel. : 098-280-8200
—————————-

นิทานก้อม-รับ PR สาว Vs ผู้มีประสบการณ์การใช้ไร่เทพ

ไร่นาสวนที่สมบูรณ์ จำเป็นต้องได้รับการดูแลอย่างเป็นพิเศษ ซึ่งต้องการความร่วมมือจากคนต่าง ๆ เพื่อแบ่งปันความคิดและใช้เทคนิคที่เหมาะสมสำหรับการเติบโตของพืชและเพิ่มผลผลิตในต้นทุนที่ลดลง

ไร่เทพ อาหารเสริมพืช ทางเลือกที่ดีของเกษตรกรที่รักสวนเพื่อผลิตพืชของท่านให้เติบโตสวยงามและมีคุณภาพสูง

ผู้มีประสบการณ์การใช้ไร่เทพ ได้เห็นผลลัพธ์ที่ยอดเยี่ยมและการเติบโตของพืช ไร่เทพขอเสนอราคาสุดพิเศษสำหรับผู้ใช้ทั่วไป (ชาวสวน/ชาวนา) โปรโมชั่น 10 กล่องพร้อมส่วนลด 50% + เสื้อหรือหมวก ฟรี!!!

#ไร่เทพ สุดยอดอาหารเสริมพืชผักผลไม้
อาหารเสริมพืชไร่เทพสินค้าเกษตรอินทรีย์ช่วยเพิ่มผลผลิตพืชโตเร็วรากแข็งแรงเพิ่มแป้งเพิ่มน้ำตาลดึงช่อแตกกอลงหัวใช้ได้กับพืชทุกชนิดต้านทานโรคและแมลงได้ดีปรับปรุงดินทนแล้งทนหนาวเขียวทันใจด้วยนาโนเทคโลเหี้ปลอดสารพิษเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมปลอดภัยต่อผู้ใช้สะดวกต่อการพกพา

 

.
😊ไร่เทพ คุณภาพขั้นเทพ
สารที่เป็นส่วนผสมสำคัญ
1. สารฮิวมิค (Humus หรือ Humic Substance )
2. ฟูลวิค แอซิด (Fulvic Acid)
3. อะมิโนจากสาหร่ายทะเล
4. อะมิโนจากเลือดปลา
5. สารพิเศษจากอิสราเอล
6. สารในกลุ่มอาหารพืชอื่นๆ
😊ไร่เทพ คุณภาพขั้นเทพ
สอบถามข้อมูล-เทคนิคการปลูกพืชชนิดต่างๆ เรามีทีมส่งเสริมการขายที่เชี่ยวชาญ พร้อมตอบคำถามเกษตรกรตลอดเวลา
🌾👀🌾🍅🍆🌽🍄🌰 🍇🍈🍉🍊🍋🍌🍍🍎🍏🍐
—————————-
Tel. : 098-280-8200
—————————-

ประกาศแบน “พาราควอต-คลอร์ไพริฟอส”

ราชกิจจานุเบกษา ประกาศแบน “พาราควอต-คลอร์ไพริฟอส” ขึ้นบัญชีวัตถุอันตราย มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ 1 มิ.ย. 63 เป็นต้นไป

ที่ผ่านมา ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง บัญชีรายชื่อวัตถุอันตราย (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2563 โดยให้ใช้รายการตามบัญชีรายชื่อวัตถุอันตรายแนบท้ายประกาศฉบับนี้แทน

“พาราควอต-คลอร์ไพริฟอส” สารเคมีทั้ง 2 ชนิดจะเป็นวัตถุอันตรายห้ามครอบครอง เมื่อถึงกำหนด อาจจะเททิ้งเพราะหากนำไปคืนร้านค้าต้องเสียค่ารถและร้านค้าก็ไม่คืนเงินที่ซื้อไปด้วย โดยผู้จำหน่ายแจ้งว่า ไม่มีมาตรการออกมาเช่นกันว่า เมื่อทางร้านค้าไปคืนแก่บริษัทผู้นำเข้าและผู้ผลิตจะได้เงินคืน จึงทำได้เพียงรับสารเคมีจากเกษตรกรไว้ แต่ไม่คืนเงิน

 

คลอร์ไพริฟอส-เมทิล คืออะไร?

คลอร์ไพริฟอส-เมทิล (chlorpyrifos-methyl) ในผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในบ้านเรือนหรือทางสาธารณสุข ที่นำมาเพื่อประโยชน์แก่การระงับ ป้องกัน ควบคุม ไล่ กำจัดแมลงและสัตว์อื่น. คลอร์ไพริฟอส-เมทิล

ทำไม ??? ถึงแบน

ข้อมูลความเป็นอันตรายตามระบบ GHS (อ้างอิงจาก Annex VI of CLP Regulation)

อาจทำให้เกิดการแพ้ที่ผิวหนัง
เป็นพิษร้ายแรงต่อสิ่งมีชีวิตในน้ำ และมีผลกระทบระยะยาว
ข้อ 1 ให้ยกเลิกรายการเกี่ยวกับวัตถุอันตราย ในบัญชีรายชื่อวัตถุอันตรายแนบท้ายประกาศ กระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง บัญชีรายชื่อวัตถุอันตราย พ.ศ. 2556 ลงวันที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2556 ดังต่อไปนี้ โดยให้ใช้รายการตามบัญชีรายชื่อวัตถุอันตรายแนบท้ายประกาศฉบับนี้แทน

บัญชี 1 ที่กรมวิชาการเกษตรรับผิดชอบ

บัญชี 1.1 รายชื่อสารควบคุม

ลำดับที่ 53 คลอร์ไพริฟอส (chlorpyrifos)
ลำดับที่ 54 คลอร์ไพริฟอส-เมทิล (chlorpyrifos-methyl)
ลำดับที่ 352 พาราควอต (paraquat)
ลำดับที่ 353 พาราควอตไดคลอไรด์ (paraquat dichloride)
ลำดับที่ 354 พาราควอตไดคลอไรด์

ข้อ 2 ให้ผู้ผลิต ผู้นำเข้า ผู้ส่งออก หรือผู้มีไว้ในครอบครองซึ่งวัตถุอันตรายชนิดที่ 4 ตามประกาศฉบับนี้ ที่ได้ดำเนินการอยู่ก่อนวันที่ประกาศฉบับนี้มีผลใช้บังคับ ปฏิบัติตามคำสั่งของพนักงานเจ้าหน้าที่ภายในระยะเวลาที่พนักงานเจ้าหน้าที่กำหนด

ข้อ 3 ประกาศนี้ให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2563 เป็นต้นไป

ไร่เทพดีกว่าอย่างไร?
+ สูตรผงนาโน
+ คุณภาพระดับสากล
+ ปลอดสารพิษ เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
+ อาหารเสริมพืชผักผลไม้
+ ฮิวมิคและกรดอะมิโน ที่เป็นส่วนประกอบจากธรรมชาติ 100%
+ ช่วยให้พืชเจริญเติบโตเร็ว
+ ต้านทานต่อโรคและแมลง
+ ปรับปรุงดิน
+ ง่ายต่อการใช้งาน
+ จัดเก็บง่าย สะดวกต่อการพกพา
+ 1 ซอง ใช้ได้ 3-5 ไร่ ผสมน้ำได้ 100 – 200 ลิตร
+ ลดการใช้ปุ๋ยได้มากกว่า 70%
+ ลดต้นทุน เพิ่มกำไรให้แก่เกษตรกร
+ สินค้าเกษตรอินทรีย์ ไร่เทพ

.
😊ไร่เทพ คุณภาพขั้นเทพ
สารที่เป็นส่วนผสมสำคัญ
1. สารฮิวมิค (Humus หรือ Humic Substance )
2. ฟูลวิค แอซิด (Fulvic Acid)
3. อะมิโนจากสาหร่ายทะเล
4. อะมิโนจากเลือดปลา
5. สารพิเศษจากอิสราเอล
6. สารในกลุ่มอาหารพืชอื่นๆ
😊ไร่เทพ คุณภาพขั้นเทพ
สอบถามข้อมูล-เทคนิคการปลูกพืชชนิดต่างๆ เรามีทีมส่งเสริมการขายที่เชี่ยวชาญ พร้อมตอบคำถามเกษตรกรตลอดเวลา
🌾👀🌾🍅🍆🌽🍄🌰 🍇🍈🍉🍊🍋🍌🍍🍎🍏🍐
—————————-
Tel. : 098-280-8200
—————————-